Posted in Uncategorized

Բոքս

Բոքսը իմ ամենասիրելի սպորտն է։Ես ամեն օր հաճույքով գնում եմ դասի եւ խփում եմ տղաներին ։ Երբ ես չէի իմանում, որ իմ ձեռքը ջարդած էր, ես ավելի ուժեղ էի խփում։ Բոքսը շատ լավ սպորտ է ձեռքի մկանների համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s