Posted in Կենսաբանություն 8

Դաս 2 (16.09_20.09.19)

Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր, տեսակները, ֆունկցիաները:

Լրացուցիչ աշխատանք:Էջեր՝ 19_23 ըստ էլեկտրոնային գրիքի։

Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն:

Մակուղեղ (հիպոֆիզ):

Մակուղեղը գտնվում է գլխուղեղի ստորին մասում, ունի ընդաﬔնը 0,5-0,7 գ զանգված, բաղկացած է 3 բլթերից, որոնքարտադրում են տարբեր հորմոններ: Մակուղեղի հորմոնները կարգավորում են ﬕ շարք գեղձերի (մակերիկամ, վահանաձև և սեռական գեղձեր) աշխատանքը, օրգանիզﬕ աճը, հսկում են ﬔզի գոյացման գործընթացը և մաշկի գունավորումը: Մակուղեղի արտադրած աճի հորմոնը կարգավորում է օրգանիզﬕ բնականոն աճը: Այդ հորմոնի անբավարարությունը (թերգործառույթ) մանկական հասակում առաջ է բերում թզուկություն, որի դեպքում չեն խախտվում մարﬓի համաչափությունը և մտավոր ունակությունները, իսկ հորմոնի գերարտադրությունը (գերգործառույթ) առաջացնում է հսկայություն (գիգանտիզմ): Այդպիսի մարդկանց հասակը հասնում է 2,5-2,6մ: Աճման հորմոնի հավելյալ քանակը չափահաս հասակում առաջացնում է հիվանդություն (ակրոﬔգալիա), որի ժամանակ ﬔծանում են քիթը, մատները, հաստանում են շրթունքները, իսկ լեզուն այնքան է ﬔծանում, որ հաճախ չի տեղավորվում բերանի խոռոչում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s