Posted in Պատմություն 8

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում. Պատմություն

1.Սեպտեմբեր 2-8-ը

Նախագծային շաբաթ

Աբրահամ Լինքոլնի նամակի վերլուծությունը

2.Սեպտեմբերի 9-15-ը /Հայոց պատմություն/

Առաջադրանք 1.

Առաջադրանք 2.

https://wordpress.com/block-editor/post/narehakobyan.home.blog/87

3.Սեպտեմբերի 16-22 /Նոր դարերի պատմություն/

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

4.Սեպտեմբերի 23-29 /Հայոց պատմություն/

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s