Posted in Պատմություն 8

Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմություն

Պատմություն ուսումնասիրելու շնորհիվ մենք ստանում ենք տեղեկություններ մեր նախնիների կյանքի, առօրյա դժվարությունների մասին: Սովորում ենք թույլ չտալ նախկինում գործած սխալները, որոնք հետք են թողել ողջ պատմության մեջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s