Posted in Քիմիա 8

Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

1.Նյութի անվանումը Na-ի կարբոնատ:

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը՝ Na-նատրիում, C-ածխածին, O-թթվածին: 


3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում՝ 1 մոլեկուլում կա՝ 2 Na, 1 C, 3 O: 

4. Հաշվել՝Mr Mr(Na2CO3)=23*2+12+3*16=46+12+48=106:

 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m(Na):m(C):m(O)=46:12:48 

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`

w(Na)=46/106*100%=43%

w(C)=12/106*100%=11%

w(O)=100-54=46%

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ-բարդ


8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s