Posted in Գրականություն 8

Գլուխ Բ (մինչև՝վերջ)

Բառային աշխատանք

պրկել- Կապը՝ կապանքը ձգելով ամրացնել՝ սեղմել 

անխոնջություն- Տքնաջանություն, փութաջանուծ, հոգնաջանություն, մշտաջանություն, հարաջանություն: Տոկունություն, համառություն: Անձաձրալիություն, անձանձիրություն: 

զառամած-հին, հնամենի, զառամյալ

կռթնել- Հենվել, ապավինել

աչքակապություն-  Խաբեբայություն, Աճպարարություն 

անողորկ- Անհարթ, անհավասար, խորդուբորդ (չողորկված):

երախ- Բերան 

տնտղել- Զննել, քննել, դիտել, նայել, որոնել, փնտրել, պրպտել, հետախուզել 

լերդանալ- Թանձրանալ, մակարդվել, մածվել, մածնել, մածնանալ, դոնդողել:

կզակ- Ծնոտ, դունչ:

հանդիպակաց- Դիմացի, դեմուդեմի, հանդիմանակա:

ընդարմանալ- Թմրել, անզգայանալ, փայտանալ, կարկամել, չորանալ, զմրել:

կարկամել- Կարկամեցնել, կծկել, պրկել, կորացնել, ծռել, ծռմռկել, ծռմռել, ոլորել, գալարել, կուչ ածել, ճմել:

շեղբ- Սայր, բերան, ծայր (դանակի, ածելիիյ. 

անհողդողդ- ամուր, անշարժ, անխախտ, անսասան, անխախուտ; անփոփոխ, կայուն, անհեղ; վճռական:

տոկալ- Դիմանալ, տանել, կրել, համբերես ուժել:

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s