Posted in Պատմություն 8

անհատական նախագիծ

Նախագծի վերնագիր

, նախագծի ժամանակահատված շուրջտարիյա , ամփոփում մեկ ամսվա կտրվածքով ։

,նախագծի մասնակից

, նախագծի նպատակ

, նախագծի ընթացք

, նախագծի ամփոփում կարող է լինել postcardով կամ video ով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s