Posted in Հասարակագիտություն

Կրթություն հայաստանւմ եւ ուրիշ երկրներում

Նախագծի մասնակիցնե են՝ Անի, Գոհար , Արաքս , Էլիզա

Նպատակ ՝ Ներկայացնել մեր դպրոցի եւ ուրիշ երկրների կրթության տարբերոթյունը։

Խնթիր՝ Պարզել մեր դպրոցի, տարբեր դպրոցների եւ այլ երկրների կրթության աստիճանը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s