Posted in Քիմիա 8

Քիմիական հավասարումներ

Քիմիական հավասարում, քիմիական ռեակցիաին պայմանական գրառումն է բանաձևերի և եթե անհրաժեշտ է գործակիցների միջոցով։ Քիմիական ռեակցիաների տեսակները միացման։

  1. Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու նյութից ստացվում է մեկ բարթ նյութ։
  2. Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաները որոնց ժամանակ  մեկ բարդ նյութից տսացվում է մի քանի նյութեր։
  3. Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաները որոնք կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատովները տեղակալում են բարդ նյութի տարի ատոմներից որևե մեկին։
  4. Փոխանակման են այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s