Posted in Ֆիզիկա 8

Մեխանիկական ալիքներ

Ալիքները լինում են երկայնական և լայնական։

Եթե միջավայրի մասնիկները տատանվում են այնպիսի ուղղություններով, որոնք ուղղահայաց դեֆորմացիայի տարածման ուղղություանը, ապա ալիքը կոչվում է լայնական։

Եթե միջավայրի մասնիկները տատանվում են այնպիսի ուղղություններով, որոնք համընկնում են դեֆորմացիայի տարածման ուղղեւթյանը, ապա ալիքը կոչվում է երկայնական:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s