Posted in Italian

COMPITI A CASA-ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Essere alto-բարձրահասակ

Io sono alto-Ես բարձրահասկ եմ  Noi siamo alto-Մենք բարձրահասակ ենք

Tu sei alto-Դու բարձրահասակ ես  Voi siete alto-Դուք բարձրահասակ եք

Lui, lei è alto-Նա բարձրահասակ է  Loro sono alto-Նրանք բարձրահսակ են

Essere alto ժխտական,հարցական

Io non sono alto-Sono io alto? Noi non siamo alto-Siamo noi alto?

Tu non sei alto-Sei tu alto?  Voi non siete alto-Siete voi alto?

Lui,lei non è alto-è lui,lei alto?  Loro non sono alto-Sono loro alto?

Essere basso-ցածրահասակ 

Io sono basso-Ես ցածրահասակ եմ  Noi siamo basso-Մենք ցածրահասակ ենք

Tu sei basso-Դու ցածրահասակ ես  Voi siete basso-Դուք ցածրահասակ եք

Lui,lei è basso-Նա ցածրահասակ է  Loro sono basso-Նրանք ցածրահասակ են

Essere basso ժխտական,հարցական

Io non sono basso-Sono io basso? Noi siamo basso-Siamo noi basso?

Tu non sei basso-Sei tu basso? Voi non siete basso-Siete voi basso?

Lui,lei non è basso-è lui,lei basso? Loro non sono basso-Sono loro basso?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s