Posted in Italian

FACCIAMO ESERCIZIO-ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

A1 1. Scrivi in lettere i seguenti numeri.Գրել տառերով հետևյալ թվերը

  1. 8-otto
  2. 15-quindici
  3. 23-venti tre
  4. 44-quaranta quattro
  5. 51-cinquata uno
  6. 66-sesetanta sette
  7. 88-ottanta otto
  8. 91-novanta uno
  9. 97-novanta sette
  10. 100-cento

A2 2. Scrivi in lettere i seguenti numeri.

1.  101-cento uno
2.  110-cento dieci
3.  180-cento ottanto
4.  500-cinque cento
5.  678-sei cento setanta otto
6.  1001-mile uno
7
.  5000-cinque mile
8.  8990-otto mile nove cento novanta
9.  10.000-dieci mile
10. 115.000-cento quindici mile

Թարգմանել

1․Քանի՞ տարեկան ես դու։-Quanti anni hai?

2․Ես 20 տարեկան եմ։-Io ho venti anni.

3․Որտեղի՞ց ես դու։-Da dove se?

4․ Ես Հայաստանից եմ։-Io sono di Armenia.

5․Ես Մարիան եմ,հայուհի եմ։-Io sono Maria, io sono armena.

6․ Մենք գեղեցիկ ենք-Noi siamo belle.

7․ Նա ունի 1 քույր և 1 եղբայր:- Lui ha una sorela e uno fratello.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s