Posted in Italian

I VERBI AUSILIARI — PRONOMI PERSONALI OԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԵՐ ԵՒ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ

Pronomi personali-  Անձնական դերանուներ

Io — ես

Tu — դու

Lui,lei -նա (աղջիկ-lei)

Noi — մենք

Voi — դուք

Loro -նրանք

Il verbo essere:-  լինել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s