Posted in Uncategorized

Գիտելիքի ստուգում`Թթվածին

1. 16O և 18O երկու իզոտոպների միջուկներում պրոտոնների ընդհանուր գումարն է:

1. 18    3. 17

2. 16    4. 19

2. Ո՞ր նյութում է թթվածնի զանգվածային բաժինն ամենամեծը:

1. Ջրում    3. ավազում(SiO2)

2. կավիճում(CaCO3)    4. ածխաթթու  գազում(CO2)

Mr(H2O)=1·2+16=18

w (O)=16/18·100%

3.ա/Որշարքումեն ներառվածմիայնհիմնայինօքսիդները

1. CaO,CO,CO2    3. N2O5,P2O5,BaO

2.CuO,Fe2O3,MgO      4.Mn2O7,NO,ZnO

Հիմնային օքսիդները առաջանում են միայն մետաղներից: I, III, IV կետերում կան C և N տարրերը որոնք մետաղ չեն: Իսկ II-ում օքսիդները առաջացել են Cu, Fe, Mg-ից, որոնք մետաղներ են:

բ/Գրեք ընտրված օքսիդների  և ֆոսֆորական թթվի միջև ռեակցիաների հավասարումները:

3CuO+2H3PO4=Cu+23(PO4)-32+3H2O

3MgO+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2O

3CaO+2H3PO4=Ca3(PO4)2+3H2O

3K2O+2H3PO4=2K3PO4+3H2O

3Na2O+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O

4. աՈ՞րեղանակովկարելի էլաբորատորիայում թթվածին ստանալ.

1. մեթանի և ջրային գոլորշիների փոխազդեցությամբ

2. նատրումի և ջրի փոխազդեցությամբ

3. կալիումի պերմանգանատի քայքայելով

4. հեղուկացված օդը թորելով:

բ)  Գրել  քիմիական ռեակցիայի հավասարումը:

2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

5. Ինչի՞էհավասար օքսիդներումթթվածնիօքսիդացմանաստիճանը.

1. 32    3. -1

2. +1     4. -2

6. Որքա՞ն էմեկատոմթթվածնիիրականզանգվածը(գ).

1.32        3. 2,656∙10-23 

2. 16        4.53,44∙10-27

7. Ո՞ր պրոցեսինբնությանմեջթթվածինըչիմասնակցում.

1. տեղումների առաջացում   3. նեխում

2. ժանգոտում    4. այրում

9. աՆյութերիցո՞րզույգիհետթթվածինըչիփոխազդում.

1.Na և S        3.H2 և P

2.MgO և H2O    4.CH4 և Fe

բ)Գրելհնարավորքիմիականռեակցիաներիհավասարումները:

4Na + O2 = 2Na2O

S + O2 = SO2

2H2 + O2 = 2H2O

4P + 5O2 = 2P2O5

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

3Fe + 2O2 = Fe3O4

10. Ինչպե՞ս է կոչվում այն ռեակցիանորի ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում է մի քանի նյութեր.

1. միացման

2. փոխանակման

3. քայքայման

4. տեղակալման

բԳրելհամապատասխան քիմիականռեակցիայիհավասարումը…….:  

Cu(OH)2 = Cu + H2O

11. Բնութագրիրթթվածինտարրընրատարածվածությունըբնության մեջ …….

ա)կարգաթիվը 8,

բ)ատոմի բաղադրությունը` 8 նեյտրոն, 8 էլեկտրոն, 8 պրոտոն

գ)էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը 1s22s22p4

դ)ո՞ր պարբերության տարր է 2-րդ,

ե)ո՞ր խմբի և ենթախմբի տարր է 6-րդ խմբի և գլխավոր ենթախումբ,

զ)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ, ոչ մետաղ

է) ալոտրոպ տարաձևությունները, իզոտոպները- 16O,17O,18O, օքսիդացման աստիճանները -2, −1

12. Քիմիական տարրի կարգաթիվը էՈ՞րնէ մոլեկուլ այդ տարրի ատոմներիցկազմված նյութը.

1. 5O2     3. 5O

2. O       4. 5P

13.ա)Ո՞րնյութիհետթթվածինըկարողէփոխազդել.     1)Au, 2)Fe,  3)P , 4)S , 5) Cl2,  6)Ne

  1. 1, 2                                              3. 2, 3, 4:
  2. 4, 5, 6                                          4.  1, 2, 3, 4, 5

բ)Գրել համապատասխանռեակցիաներիհավասարումները:

S + O2 = SO2

4P + 5O2 = 2P2O5

3Fe + 2O2 = Fe3O4

14. Ո՞ր եղանակով կարելի է լաբորատորիայում թթվածին ստանալ.

1) ջրի էլեկրտոլիզից

2) բերթոլեի աղի քայքայումից

3)կալցիումի կարբոնատի քայքայումից

4) կալիումի պերմանգանատի քայքայումից

5) ալյումինի և ալկալու փոխազդեցությունից

Ճիշտ պատասխանըբերվածէ թվերիշարքիտեսքով.

  1. 2,4,5                2.  1,5          3.  1, 2, 4                   4.  1,3,4:

բ)Գրելհամապատասխանռեակցիաներիհավասարումները……………..:

2H2O = 2H2 + O2

2KClO3=2KCl +3O2

2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

15.ա)Գրելայնռեակցիաների հավասարումներըորոնց օգնությամբ կարելի է իրականացնել հետևյալ փոխարկումները նշելովռեակցիաների տեսակները.

KMnO4 —>O2  —> P2O5  —>  H3PO4  —>  Ca3(PO4)2 

2KMnO4 =  K2MnO4 + MnO2 + O2         -քայքայման

5O2 + 4P = 2P2O5      — միացման

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4   — միացման

2H3Po4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(Po)2 + 6H2O — Փոխանակման

բ)Երկրորդվերօքսռեակցիայիհամարկազմելէլեկտրոնային հաշվեկշռի հավասամը, հավասարեցնել, նշելվերականգնիչըևօքսիդիչը:

գՊատասխանում նշված է օքսիդիչի և վերականգնիչի գործակիցների գումարը

  1. 4        3.  9
  2. 5        4.11

16. Ինչպիսի՞քիմիականկապերենառկահետևյալմիացություներում`O2 , H2O , KFում .

1. իոնային, բևեռային կովալենտ, ոչ բևեռային կովալենտ

2. բևեռային կովալենտ, իոնային, ոչ բևեռային կովալենտ

3. ոչ բևեռային կովալենտ, բևեռային կովալենտ, իոնային

4. միայն իոնական

17.Համապատասխանացնելռեակցիաներիտեսակներըևօրինակները.
ա.միացման                         1.2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O
բ.քայքայման                      2.CaCO3=CaO+CO2
գ.փոխանակման                 3.Zn+2HCl=ZnCl2+H2
դ.տեղակալման                  4.H2+Cl2=2HCl
Ընտրել ճիշտ պատասխանների շարքը
1.ա4,բ2,գ1,դ3
2.ա1,բ4,գ3,դ2
3.ա3,բ2,գ1,դ4
4.ա4,բ2,գ3,դ4

18.Ինչէօզոնը:

1/ թթվածնի ալոտրոպ ձևափոխություն

2/թթվածնի իզոտոպ

3/ թթվածնի իզոմեր

4/ջրածնի և թթվածնի միացություն

19.Որշարքումէպահպանվածնյութերիմետաղ—հիմնայինօքսիդ—հիմք—թթու—աղհաջորդականությունը.
1.C-Fe2O3-H2SO4-Fe(OH)2                 3.Fe-CO2-KOH_HCl-FeCl2
2. Ca-MgO-KOH-HNO3   -NaCl          4.P-Na2O-HCl-KOH-ZnCl

20.Հաստատեք կամ հերքեք պնդումների ճշմարտացիությունը թթվածին պարզ նյութի վերաբերյալ:
ա/մասնակցում է բույսերի և կենդանիների շնչառական գործընթացին: այո

բ/ջրի մոլեկուլում զանգվածային բաժինը կազմում է 88,9%: այո

գ/մտնում է բոլոր օքսիդների բաղադրության մեջ: այո

դ/օդից թեթև է: այո

զ/ ստացվում է ջրի քայքայումից: այո

ե/ունի հոտ,համ: ոչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s