Posted in Թարգմանություն

Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների թարգմանությունները

  1. I LOVE YOUR DARK AND WICKED EYES

I love your dark and wicked eyes, as deep
as the mysterious evening is deep, and dark
as the spell that dusk casts. I love the vast
seascape of your eyes where sin
hesitates like twilight before flickering past
where luck and chance have been.
I love your eyes, their drunken golden haze,
eyes that magnetize the lost like wordless beams
and torture the soul with their pitiless
caress. I love their dark and mysterious depths.

թարգմանությունը։

Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր,
Գիշերի պես խորհրդավոր.
Քո մեղավոր, խորհրդավոր աչքերը մութ,
Որպես թովիչ իրիկնամուտ։
Քո աչքերի անծայր ծովում մեղքն է դողում,
Որպես գարնան մթնշաղում։
Քո աչքերում կա մի քնքուշ բախտի վերհուշ,
Արբեցումի ոսկե մշուշ։
Մոլորվածին անխոս կանչող փարոսի շող,
Քո աչքերը հոգի տանջող։
Ես սիրում եմ գգվող-անգութ աչքերըդ մութ,
Որպես գարնան իրիկնամուտ։

2. ESTONIAN SONG

When you’re sated, weighted down and tired of fate,
you can always turn, turn back again,
to the heart, like yours, that’s racked with pain
but where the walls still echo with your name.

When good fortune brightens up your road with light,
and clinging strangers spring up left and right,
someone will be happy but wary of fickle fame,
still hoping that you turn, return again.

But if fate hardens your heart and turns your head
so you cannot feel delight and you forget
what it is to love, someone will mourn your loss,
but can do nothing more. Do not return. You’re lost.

թարգմանությունը:

ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ ԵՐԳ

Երբ կրհոգնես, կըգազազես աշխարհից՝
Դարձիր իմ մոտ, վերադարձի ր դու նորից.—
Ցաված սիրտըս միայն քեզնով է շնչել՝
Չի կամենալ նա վերըստին քեզ տանջել։

Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ժպտան,
Օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան
Գուցե ես լամ բախտիդ համար, իմ անգին,
Սակայն դարձի՛ր, վերադարձի՛ր դու կրկին։

Եթե հեռվում ճակատագիրն անհոգի
Սիրտըդ մատնե անկարեկից տանջանքի,
0՜, գիտեցիր, իմ հոգին էլ կըցավի
Անմխիթար մորմոքումից քո ցավի…

3. Հրաշք-աղջիկ

Հրաշք-աղջիկ գիշերների թագուհի,
Ճառադայթող քո աչքերով դու եկար,
Ոսկե բոցով լցրիր հոգին իմ տկար,
Հրաշք-աղջիկ, ցնորքների դիցուհի…

Կախարդ լուսնի հրապուրող շողի պես
Դու ժպտացիր գուրգուրանքով սեթևեթ,
Ազատ սիրտըս շղթայեցիր առհավետ,
Հրաշք-աղջիկ, դո՛ւ, միշտ հաղթող ու միշտ հեզ։

Դու մի ցավոտ հիացումի երգ գիտես,
Քո ժպիտում կա խորհուրդի մի փայլանք,
Քո աչքերում կա մի անանց զմայլանք.
Դու չըմեռնող մի վայելքի խոսք գիտես…

Հրաշք-աղջիկ, անհայտ երկրի մանուշակ,
Գիշերային արեգակի ճառագայթ, —
Դու իջնում ես՝ կարող, որպես մահու խայթ,
Քնքուշ, որպես անդարձ բախտի հիշատակ…

թարգմանությունը:

Miracle girl

Miracle girl , queen of the nights, You came with your radiant eyes, Fill my soul with the flame of gold, Miracle girl, goddess of dreams…

Like a charming glow of the magic moon You smiled fondly, You have chained my free heart forever, Miracle girl, you, always a winner and always meek.

You know a song of painful admiration, There is a glimmer of advice in your smile, There is a lasting admiration in your eyes. You know a word of immortal pleasure…

Miracle girl, violet of an unknown country, Night sunbeam – You go down , you can, as a string of death, Tender as a memory of irreversible luck…

4. ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

Քո հայացքը մոգական
Բորբոքում է քաղցր դող,—
Պարուրիր ինձ կուսական
Հուզումներով քո դյութող։

Ւնձ փաթաթիր որպես ամպ՝
Մութ աչքերըդ մեղմ փակիր,
Ժպտա՛ կրքոտ բերկրությամբ,
Անցավ կյանքըս խորտակիր…

Արյունոտիր շուրթերն իմ,
Սիրտս խայթիր՝ ծիծաղիր.
Թ՛ող աչքերս հեզ մեռնին,
Կյանքս մարիր ու փախիր։

Քո հայացքը մոգական
Բորբոքում է քաղցր դող, —
Պարուրիր ինձ կուսական
Հուզումներով քո գռութող…

թարգմանությունը:

DESIRE 

Your look is magical
Inflammation of sweet tire -
Wrap me a virgin
Your enchanter with emotions.

Wrap yourself in a cloud
Close your dark eyes gently,
Smile with passionate joy,
My life is ruined ...

My bloody lips,
Bite my heart, laugh.
Let my eyes die softly,
Take my life and run away.

Your look is magical
Inflammation of sweet tire -
Wrap me a virgin
Your grotto with emotions ...Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s