Posted in Հայոց լեզու

Հնչյունափոխություն

Երբ բառի վերջից վանկ կամ վանկեր են ավելանում, որոշ ձայնավորներ և երկհնչյուններ փոփոխության են ենթարկվում: Օրինակ՝ վեճ-վիճաբանություն, սուր-սրել, գույն-գունավոր:Նկատելի է, որ վեճ բառի ե-ն դարձել է ի, սուր բառի ու-ն՝ ը, իսկ ույ երկհնչյունը՝ ու: Այս երևույթը կոչվում է հնչյունափոխություն:

Առաջադրանքներ՝

1.Համեմատիրդ եմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններեն տեղիունեցել.

Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)
ծաղիկ-ծաղկաման (ի-ն սղվել է)
համբույր-համբուրել (ույ-ու)

հին-հնամենի (ի-ն սղվել է ), բազուկ-բազկաթոռ (ու-ն զզվել է), պատիժ-պատժել (ի-ն զղվել է), ողջույն-ողջունել (ույ-ն սղվել է), աշխույժ-աշխուժություն(ույ-ն սղվել է), մատյան-մատենագիր (այ-ն սղվել է) , պարտեզ-պարտիզան (ե-ն սղվել է ), գլուխ-գլխավոր ( ու-ն սղվել են ), էշ-իշամեղու ( է-ն սղվել է ):  

2. Տրված բառերի վերջից բաղադրիչներ ավելացնելով՝բառեր կազմիր այնպես, որտեղի ունենա հնչյունափոխություն:

ա) բուրդ-բրդոտ, սիրտ-սրտաբաց, կույր-կուրացած, ճահիճ-ճահճուտ, ալյուր-այլրոտ , կեզ-կիզող ,ատամնաբույժ-ատամնաբուժարան։

բ) վիշտ- վշտագին, թույլ-թուլորեն, ծնունդ-ծննդան, հաշիվ-հաշվել, արթուն-արտնանալ, հույն-հունաստան, տույժ-տուժել

3.Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ ձևերը՝

ձնծաղիկ, թխահեր, սառցահատ, երգչախումբ, կիսել, ըմպանակ, մեղվապահ, հունական, կղզյակ:

4.Դո՛ւրս գրիր այն բառերը, որոնցում կան հնչյունափոխված արմատներ. վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը։

Գրադարան, մայրուղի, կատվազգի, զարդանախշ, գլխապտույտ, խնձորենի, լեզվաոճական, երկաթապատ, շինարարական, լուսանկար, գյուղամեջ, մայթեզր, կուտակել, բառիմաստ, ջրապտույտ, տուֆակերտ, սրբապատկեր, ուղղաձիգ։

Է(ե) ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Հովհաննես-Հովհաննիսյան, անեծք-անիծել, դեմ-դիմանկար, վրեժ-վրիժառու, վեպ-վիպասան

2. Տրված բաղադրիչները միացնելով բառեր կազմիր, ուշադրություն դարձրու հնչյունափոխությանը: Օրինակ՝ կես+ա+դեմ-կիսադեմ

Ծաղիկ+ա+ձոր, շեկ+ա+հեր, վեմ+ա+փոր, մեգ+ա+պատ, գես+աստղ, սեր+առատ, հանդես+ություն, պատվեր+ա+տու, բնագետ+ություն, հրավեր+ա+տոմս:

3. Վեճ, նվեր, տեր, մեջ, գեր արմատներից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն:

4. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ), կես (ատ), հայրենասեր (ություն), մեգ (ապատ), էշ (ատեր), պարտեզ (պան), զեն (ակիր), հրավեր (ատոմս), էշ (այծյամ), գրագետ (ություն), տեր (անալ), վեպ (ագիր):

5. Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել, կիսամուշտակ, վիպական, իջևանել, պատվիրել, սիրալիր, իջվածք, տիրական, սիզավետ, զինել:

ի ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Սարգիս-Սարգսյան, միրգ-մրգատու, ջիղ-ջղային, կաղին-կաղնի, որդի-որդյակ, կռիվ-կռվել, խիղճ-խղճալ, կծիկ-կծկել, մահիճ-մահճակալ, կոշիկ-կոշկեղեն, նկարիչ-նկարչությու, կղզի-կղզյակ

2. Տրված բառերը տեղադրիր տրված շարքերում՝

ի-ն սղվել է (չի արտասանվում)-

ի-ն դարձել է ը, որը չի գրվում-

Մկրտչյան, նարնջագույն, վարչություն, վերջնական, դեղնավուն, գեղեցկանալ, փոթորկալի, մրրկածուփ, բժշկական, սկզբնակետ, կնքել, վրձնահարված, նկարչական, սրտամորմոք, կարմրավուն:

3. Բառերը տեղադրիր համապատասխան շարքերում՝

որդյակ, քաղաքացիություն, տարեվերջ, աղավնյակ, ուղենիշ, գերություն, գերեվարել, հոգեբան, ոսկեթել, ոսկերիզ, փոշոտ, բարություն, բարեպաշտ, ուղեգորգ, թշնամանալ, փոշեծածկ, կենդանություն, կղզիանալ, այգեպան, տարեդարձ, որդեգրել:

Բառավերջի ի-ն

ա) Դարձել է ե-

բ) Ընկել է-

գ) դարձել է յ-

դ) պահպանվել է-

4.Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Թիվ (նշան), գին(ցուցակ), ուղի(գիր), միս(գործ), գարի(հաց), ծաղիկ(թերթ), դեղին(մորթ), խնդիր(գիրք), սիրտ(ցավ), բարի(կամ), այգի(պան), հոգի(ակ), երկիր(բան):

ՈՒ ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

մուր-մրոտ, մեղու-մեղվաբույծ, նուռ-նռնենի, առու-առվակ, աղմուկ-աղմկել, սուր-սրամարտ, ծուխ-ծխախոտ, ածուխ-ածխահանք, մասուր-մասրենի, բլուր-բլրակ, թթու-թթվաշ, ապուշ-ապշել:

2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրով 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն՝

լուռ, սուտ, ջուր, հուր, մութ, ձուկ, տուն, սուրբ:

3. Հետևյալ բառակապակցությունների դիմաց համապատասխան բառեր գրիր: Օրինակ՝ հրդեհ հանգցնող-հրշեջ

լուր բերող, սուտ խոսող, ձուկ որսացող, տունը պահող, ծուխը տնից հեռացնող, ջուր կրող, հաճախ լուռ մնացող, թթի ծառ, լեզվի մասնագետ, ձվի ձև ունեցող:

4. Վերականգնիր հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչի անհնչյունափոխ ձևը: Օրինակ՝ ծաղկաբույլ-ծաղիկ:

մտամոլոր, վիրաբույժ, զինագործ, ըմպանակ, գրադարակ, երկնասույզ, լծկան, սրընթաց, կիսալուսին, մրրկահույզ, բուսաբան:

5. Շարքերից ընտրիր իմաստով մոտ բառերը՝

ա) ջրել, մթնել, գլխավորել, ամրանալ, խորհրդածել, ապշել

բ) զարմանալ, մտորել, խավարել, պնդանալ, ոռոգել, առաջնորդել

6. Որոշիր, թե ինչ հնչյունափոխության է ենթարկվել ու ձայնավորը հետևյալ բառերում, գրիր տրված օրինակի պես՝Օրինակ՝ ցրտահար-ցուրտ (ու-ը)

ցրտահար, գլխային, գարնանային, լեզվակ, ձվակեր, գնդաձև, շնչավոր, նռնենի, խորհրդավոր, շրթնային, բրդատու, նրբագեղմ, ամրացնել, թթվել, առվահան, կատվախաղ, լծկան, ձկներ:

7. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

կուրծք(վանդակ), ջուր(աման), շուրջ(գիծ), միս(գործ), ուրու(ական), տունկ(արան), մածուն(աման), չու(ցուցակ), սնունդ(մթերք):

Գաղտնավանկի ը ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

մեղր-Մեղրաձոր, մանր-մանրամասն, համր-համրություն, խառն-խառնիխուռն, ազդր-ազդրամիս, թանձր-թանձրանալ

2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրով 1-2 բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն՝

աստղ, կարծր, փոքր, կայսր, քաղցր

Յա, ույ երկհնչյունների հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

հավիտյան-հավիտենական, սենյակ-սենեկազգեստ, առօրյա-առօրեակամ, հնամյա-հնամենի, պատանյա-պատանեկիկ:

2. Տրված մասերը միացնելով բառեր կազմիր:

վայրկյան+ցույց, կատարյալ+ություն, մատյան+գիր, առաքյալ+ական, հեծյալ+զոր, ատյան+կալ:

3. Հետևյալ բառերից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ ույ երկհնչյունը փոխվի ու-ի՝

Զրույց, ցույց, գույն, հույս, հրապույր, լույս, բույր:

4.Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

լուսավոր, բուրաստան, բուսական, մատուցել, զգուշություն, հուսալից, թունավոր, գունեղ, կապտություն, սառցարան, համբուրել, ողջունել, կուտակել, կառուցում, զեկուցում, անասնաբուծություն:

5.Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

կառույց(պատել), բույս(բան), հույս(տու), լույս(բեր), զեկույց(գիր), հրապույր(իչ), գույն(վառ), սառույց(պատ):

Posted in Հայոց լեզու

Ջրաշուշան

Վաղուց,  շատ  վաղուց,  երբ  դեռ  թմբուկները  պատերազմ  չէին  գուժել  հնդիկներին,  պրերիայի  եզրին  մի  գեղեցիկ  գյուղակ  կար։  Այնտեղ  տղամարդիկ  վաղ  առավոտյան  որսի  էին  գնում  և  երեկոյան  տուն  վերադառնում  հարուստ  պաշարով․  կանայք  ուտելիք  էին  պատրաստում,  կար  անում,  իսկ  երեխաները  արևածագից  մինչև  արևմուտ  խաղ  էին  անում։  Բոլորն  էլ  երջանիկ  էին  և  համերաշխ։

Ցերեկները  երկար  ժամանակ  Արևը  փայլում  էր  և  ժպտում  կարմրամորթների  դեմքերին,  անձրև  թափվում  էր  միայն  այն  ժամանակ,  երբ  պետք  էր  լինում  թարմացնել  ձորերի,  գետերի,  լճերի  ջրերը  և  զովացնել  ծառերն  ու  ծաղիկները:

Բայց  տեսեք,  թե  հետո  ինչ  պատահեց․

Աստղերը,  որ  փայլում  էին  ճամբարի  վերևում,  լսեցին  հնդիկների  մասին  և  որովհետև  նրանց  լույսը  շատ  էր  աղոտ  ու  երկիր  չէր  հասնում,  խնդրեցին  իրենց  առաջնորդին՝  Լուսնին,  որ  թույլ  տա  իրենց  իջնել  և  գյուղ  գնալ։

Գիշերային  երկնքի  առաջնորդին՝  Լուսինին,  դուր  չէր  գալիս,  որ  իր  մարդիկ՝  աստղերը,  թափառում  են  ամբողջ  գիշեր  և  վաղ  առավոտյան  անկողին  մտնում,  ինչպես  Առավոտյան  աստղը։  Երբ  այդպիսի  դեպք  էր  պատահում,  նա  ընդհարվում  էր  Արևի  հետ։  Բայց  այդ  գիշեր  նա  արտակարգ  լավ  տրամադրության  մեջ  էր  և  չմերժեց  նրանց  խնդրանքը։  Աստղերն  աշխույժ  ծիծաղելով  և  շատախոսելով  սկսեցին  պատրաստվել  ճամփորդելու  և  ուշք  չդարձրին  այն  խելացի  խորհուրդներին,  որ  Լուսինը  տվեց  իրենց։

―  Դուք  կարող  եք  գնալ  ուր  ուզում  եք,  բայց  զգուշացեք,  որ  հանկարծ  չիջնեք  գետնին։  Եթե  իջնեք  գետին,  դուք  այնտեղ  կմնաք  և  հաջորդ  օրը  Արևը  ձեզ  կայրի,  կսպանի,  որովհետև  նրա  ճառագայթները  ճակատագրական  են  մեզ  համար։

Աստղերը  գնացին։  Նրանց  բախտից  այդ  գիշեր  Լուսինը  կլոր  էր,  այլապես  կկորցնեին  ճանապարհը։  Վերջապես  հասան  հնդիկների  ճամբարը  և  սկսեցին  բոլոր  կողմերից  դիտել։  Հնդիկները  քնած  էին,  միայն  մի  փոքր  տղա,  որ  ապրում  էր  ճամբարի  ծայրին,  դեռ  արթուն  էր։  Տարօրինակ  շշնջոցներ  լսելով,  նա  լարեց  ուշադրությունը  և  իր  վրանի  տանիքի  լուսամուտից  դուրս  նայեց։  Մի  պահ  նրա  սիրտը  կանգ  առավ  տեսածից․  Ինչքա՜ն  շատ  աստղեր  կան  և  ինչքա՜ն  մոտիկ։  Նա  իսկույն  մագլցեց  վեր,  դեպի  վրանի  ծայրը  և  սյունը  շարժեց,  որ  լավ  տեսնի։  Սյունը  դեմ  առավ  ինչ  որ  բանի  և  շրը՜մփ,  վայր  ընկավ։  Աստղը  ցածրից  էր  անցնում,  ուղիղ  վրանի  վրայից,  այդ  պատճառով  ընկավ  գետին  և  իսկույն  դարձավ  մի  գեղեցիկ,  ողբացող  աղջիկ։

―  Տես,  թե  ի՜նչ  արիր,―  հանդիմանեց  նա  տղային,―  ես  այլևս  չեմ  կարող  իմ  քույրերի  հետ  վերադառնալ  և  հենց  որ  լույսը  բացվի,  Արևի  ճառագայթները  կգտնեն  ինձ,  և  ես  կմեռնեմ։

Տղան  ապշահար  նայում  էր  նրան։  Այդ  ընթացքում  աստղերն  արդեն  հասկացել  էին,  թե  ինչ  է  տեղի  ունեցել  և  խուճապահար  ետ  էին  թռչում,  գիտակցելով,  որ  անկարող  են  օգնել  իրենց  տարաբախտ  քրոջը։

Արցունքները  առատորեն  հոսում  էին  սիրուն  աղջկա  աչքերից։  Տղան  խղճահարվեց։

―  Ես  քեզ  կօգնեմ,―  ասաց  նա,―  ցերեկը,  երբ  Արևը  դուրս  գա,  ես  քեզ  կթաքցնեմ  իմ  վրանում  և  նա  չի  կարողանա  քեզ    գտնել։  Բայց  հետո՞  ինչ  կանենք։

―  Եթե  ես  կարողանամ  իմ  գոյությունը  պահպանել  ցերեկը,  երեկոյան  կդառնամ  ծաղիկ  և  կգնամ  կապրեմ  մի  բարձր  ժայռի  կատարին,  որտեղից  կկարողանամ  նայել  ձեր  ժողովրդին,  որովհետև  ինձ  դուր  է  եկել  ձեր  կյանքը։

Նրանք  վարվեցին  այնպես,  ինչպես  որոշել  էին։  Տղան  ամբողջ  օրը  տանը  մնաց  և  ջանք  չխնայեց,  որ  ամենաթույլ  և  ամենահետաքրքրասեր  ճառագայթն  անգամ  հանկարծ  չթափանցի  վրանի  ներսը։  Հենց  որ  օրը  վերջացավ,  աղջիկն  իսկույն  թռավ  ծխնելույզի  օդանցքից  և  շտապեց  տեղ  գտնել  բարձր  ժայռի  վրա,  և  նրա  կատարին  հաջորդ  օրն  անմիջապես  մի  գեղեցիկ  սպիտակ  վարդ  բուսնեց։

Բոլոր  հնդիկները  հիանում  էին,  երբ  տեսնում  էին  գեղեցիկ  ծաղիկը,  միայն  տղային  էր  հայտնի,  որ  դա  այն  փոքրիկ  աստղն  է,  որին  նա  պահեց  իր  վրանում  և  պահպանեց  Արևի  սպանիչ  ճառագայթներից։

Շուտով  աղջիկը  ձանձրացավ  մենակությունից:  Թեև  նա  գյուղին  նայում  էր  հեռվից  և  տեսնում  ճամբարի  կյանքը,  բայց  ոչ  ոք  չէր  կարող  մագլցել  ժայռը  և  զրուցել  նրա  հետ։  Երբեմն-երբեմն  նրան  ընկերակցում  էին  այն  թռչունները,  որոնց  բույնը  այդ  կողմերում  էր։

Այսպես,  նրա  մոտ  զրուցելու  եկավ  մի  փոքրիկ  ցախսարեկ։

―  Ես  այնպես  մենակ  եմ  այստեղ,―  գանգատվեց  սպիտակ  վարդը,―  կարոտ  եմ  մարդկային  ընկերակցության։  Եթե  կարողանայի  պրերիայում  ապրել,  շատ  լավ  կլիներ։

―  Եթե  այդ  է  ցանկությունդ,  ես  կարող  եմ  օգնել,―  պատասխանեց  փոքրիկ  թռչնակը,―  միայն  մի  փոքր  թեքիր  գլուխդ,  որ  քեզ  կտուցովս  վերցնեմ։

Վարդը  հնազանդ  թեքեց  գլուխը.  ցախսարեկը  կտուցով  վերցրեց  նրան  և  դեպի  պրերիա  թռավ։

Պրերիայում  կյանքն  ավելի  ուրախ  էր։  Հնդիկները,  ինչպես  և  զանազան  կենդանիներ,  այցելում  էին  սպիտակ  վարդին։  Բայց  մի  օր  հանկարծ  առավոտյան  վաղ  սարսափելի  ձայներ  լսվեցին։

―  Շտապե՜ք,  շտապե՜ք,―  գոռում  էին  այս  ու  այն  կողմից,―  պետք  է  թաքնվել,  գոմեշի  նախիրն  է  գալիս։

Բոլորը  վազեցին  և  թաքնվեցին՝  ով  որտեղ  կարող  էր։  Շուտով  հորիզոնում  փոշու  հսկայական  ամպ  հայտնվեց,  որը  աստիճանաբար  ավելի  ու  ավելի  մոտեցավ։  Սպիտակ  վարդը  ահաբեկված  գլուխը  թաքցրեց  տերևների  մեջ,  որոնք  սարսափից  լայնացել  էին։  Նախիրն  անցավ  մրրիկի  պես։  Հազարավոր  սմբակներ  այնպիսի  աղմուկ  էին  բարձրացրել,  որ  կարծես  ամպրոպ  ճայթեց։

Երբ  վերջապես  ամեն  ինչ  խաղաղվեց,  սպիտակ  վարդը  գաղտագողի  դուրս  նայեց  տերևների  արանքից։  Պրերիան  բոլորովին  ամայի  էր  դարձել,  և  կյանքի  նշույլ  անգամ  չկար։

―  Ես  չեմ  կարող  այստեղ  մնալ  և  այսքան  փորձություններ  տանել,―  ասաց  աստղն  ինքն  իրեն,―  ավելի  լավ  է՝  տեղափոխվեմ  լճի  վրա  և  այնտեղ  ապրեմ։

Նա  պոկվեց  գետնից  և  շատ  չանցած  ներքևում  երևաց  փայլող  լճի  մակերեսը։  Նա  ցած  իջավ  և  մակույկի  նման  հանդարտ  սահեց  լճի  վրայով։

Հաջորդ  օրը  վաղ  առավոտյան,  երբ  հնդիկները  անցնում  էին  լճի  մոտով,  զարմանքով  նկատեցին,  որ  ջրի  երեսին  սպիտակ  ծաղիկներ  կան։

―  Գիշերային  աստղերը  ծաղիկներ  են  թողել,―  ասացին  երեխաները,  բայց  խելահաս  մարդիկ  թափահարեցին  գլուխները  և  ասացին,  որ  դա  սպիտակ  աստղն  է  իջել  մեզ  մոտ։  Նրանք  ճիշտ  էին։

Այդ  օրվանից  աստղն  ապրում  է լճի  վրա  սպիտակ  ջրաշուշանի  տեսքով,  և  հնդիկները    Սպիտակ ծաղիկ  են կոչում  նրան։

Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և  կատարե՛ք առաջադրանքները.

ա) Ո՞րն է հեքիաթի  արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք որ չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում։

Սյուժեն հետաքրքիր է։

Այո, սյուժեն բավականին հետաքրքիր է, սակայն առաջին հայացքից այն թվում է պարզ հեքիաթ, սակայն այս փոքրիկ հեքիաթի մեջ մեծ իմաստ կա, որը հասկանալի է դառնում ավելի ուշադիր և հասկանալով կարդալու ժամանակ։

Պատկերավորման միջոցները շատ են։

Այո, պատկերավորման միջոցները շատ էին և դրա շնորհիվ պատմությունն ավելի գունեղ էր և հաճելի էր ընթերցելը։

Արտահայտված գաղափարը հետաքրքիր է։

Այո, ինձ համար այս հեքիաթի գաղափարը հետաքրքիր էր։ Իմ կարծիքով այս հեքիաթի գաղափարն այն էր, որ մարդիկ միշտ ձգտում են ավելիի, չգնահատելով այն ինչ ունեն։

Պատմելու ոճը հետաքրքիր է։

Ըստ ինձ այս և այլ հեքիաթների ոճերը միմյանց նմանություններ ունեն։

Հեքիաթի կերպարները ամբողջական են և համոզիչ։

Ըստ ինձ ոչ։

Հեքիաթում տեղեկատվություն կա հնդկացիների կյանքից։

Ոչ։

Հերոսները անձնավորված են, և դա հետաքրքիր է դարձնում հեքիաթը։

Անկեղծ ասած համաձայն չեմ այս մտքի հետ։

բ) Սա պատմություն էր ջրաշուշանի մասին։ Օգտագործելով պատկերավորման միջոցներ՝  մի այլ պատմությո՛ւն հորինեք բնության որևէ երևույթի, ծառի, ծաղկի, կենդանու, թռչունի կամ  ինչի մասին ուզում եք։

Երկար տարիներ տատիկն ու պապիկը իրենց թոռնիկի հետ ապրում էին մի տանը, որտեղ բակում չկար ոչ մի ծառ ու ծաղիկ։ Նրանք երկուսն էլ չէին սիրում ծառեր, ծաղիկներ, որովհետև երկար տարիներ նրանք փորձել են ունենալ ամենագեղեցիկ բակը, սակայն հարևանների բակը միշտ ավելի գեղեցիկ և խնամված տեսք է ունեցել, այդ պատճառով նրանք մի օր որոշեցին այլևս երբեք որինչ չաճեցնել իրենց բակում, որովհետև մտածում էին ավելի լավ է ոչինչ չունենաին, քան ունենաին, բայց դա չլիներ լավագույնը, սակայն նրանց թոռնիկը անընդհատ ընկերների հետ խաղալուց տեսնում էր թե մյուսների ծնողները, տատիկներն ու պապիկներն ինչպես են աճեցնում և խնամում իրենց բակերում աճեցված ծաղիկներն ու ծառերը։ Տղան նույնպես ցանկացավ տնկել ծառ ու ծաղիկ, սակայն նրա տատիկն ու պապիկը դեմ եղան։ Տղան շատ էր հուզվել, սակայն նա ետ չկանգնեց իր ցանկությունից և տան ամենաետևում տնկեց մի փոքրիկ, գեղեցիկ ծաղիկ։ Նա ամեն օր բակում խաղալու փոխարեն գնում էր, նստում էր ծաղկի կողքին և սկսում էր նրան նրբորեն խնամել, նա նույնիսկ երգում և հեքիաթ էր կարդում ծաղիկի համար, նա իր ամբողջ սերը դրել էր այդ ծաղկի մեջ։ Երբ ծաղիկն արդեն շատ էր մեծացել և ունեցել էր յուրահատուկ և չկրկնվող տեսք տղան պոկեց ծաղիկը և տարավ դրեց տատիկի, պապիկի ննջասենյակում, որի հետ թողեց նաև գրություն՝ «Ձեզ միշտ թվում էր, թե չէիք կարող տնկել ամենագեղեցիկ ծաղիկը, իսկ հիմա նայեք այս ծաղիկին, մի՞թե այն ունի այնպիսի գեղեցկություն, ինչ ունեն ուրիշ ծաղիկներ, ոչ, այն յուրահատուկ է և ունի յուրահատուկ գեղեցկություն։ Այս ծաղիկն այսպես գեղեցիկ և յուրահատուկ է, որովհետև ես այն աճեցրել եմ սիրով, իսկ ձեր աճեցրած ծաղիկները չունեին այսպիսի տեսք, որովհետև դուք նրանց աճեցնում էիք ոչ թե սիրով, այլ պարզապես մրցելու հարևանների հետ։» Տատիկն ու պապիկը այս տողերը կարդալուց հետո հուզվեցին և գնացին իրենց թոռնիկի մոտ։ Նրանք տղայից ներողություն խնդրեցին և պապիկի առաջնորդությամ գնացին իրենց չոր և անմշակ բակը։ Պապիկը տվեց տղային ծաղիկների ու ծառերի սերմեր և նրանք սկսեցին դրանք աճեցնել։ Անցավ մի քանի շաբաթ և նրանց բակը դարձավ ամենագեղեցիկ բակը այդ տարածքում և տատիկն ու պապիկը հասկացան, որ եթե ինչ-որ բան ես անում, այն պետք է անես սիրով, որ ստանաս սպասված արդյունքը։

Posted in Հայոց լեզու

Հաշվետվություն

Ամեն օր, բացի հանգստյան օրերից, ես արթնանում եմ առավոտյան ժամը 8:00-ին։ հագնվում, հավագում եմ իմ սենիակը , լվացվում և պատրաստվում դասերին։ Երբ ավարտվում են տեսադասերը ես սկսում եմ մասամբ կատարել տնայիներ։ Տնայիները ավարտելուց հետո իմ գիրքնեմ շարունակում։ Գիրք կարդալուց հետո ես playstation եմ խաղում կան օրեր որ մենակ եմ խաղում կան օրեր որ խաղում եմ ընտանիքիս հետ։ Բայց հիշեցնեմ որ օրվա ընդացքում խաղում եմ շնիկիս հետ։ Երեկոյան ընդրում ենք ընտանիքով և ֆիլմ նայում։ Մենք քնում են ժամը 12:00-ին։
Posted in Հայոց լեզու, Գրականություն

Զատկական բառարան

Ձու

Խաչ

Ներկեր

Փլավ

Չամիչ

հիսուս քրիստոս

Եկեղեցի

Քաղցրավենիք

Ճուտիկ

Նապաստակ

ձվի որս

Զատիկ

Ծաղկազարդ

Ծիթենի տերև

Արևլյան Զատկական բառարան

Զատկվա կարկանդակներ

Հատուկ ճաշացուցակ

Խթման գիշեր

Հավկթախաղ

Posted in Հայոց լեզու

Ձևի պարագա

 1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան տեսակներ, որոնք աննշան թիվ են կազմում։

1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան աննշան թիվ կազմող տեսակներ։

2.Նա վերջին տիրակալն էր, որ երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսավ։

2. Նա երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսաժ վերջին տիրակալն էր,

3.Բինտուրոնգը, որը կառչուն պոչ ունի, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

3. Կառչուն պոչ ունեցող Բինտուրոնգը, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

4.Չկար կապիտան Բրիգսը և անձնակազմը, որ բաղկացած էր ութ մարդուց։

4. Չկար կապիտան Բրիգսը և  ութ մարդուց բաղկացած անձնակազմը։

5.Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն, որը համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերել։

5. Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերած օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն։

Posted in Հայոց լեզու

Պայմանի պարագա

Գտի՛ր պայմանի պարագաները:

• Բարձր գնահատական ստանալու դեպքում կարժանանամ ծնողներիս գովասանքին:

• Եթե շուտ հասնեին, կկանխվեր այդ անասելի ողբերգությունը:

• Ջերմուկ կարող ենք մեկնել տնօրենից թույլտվություն վերցնելու պայմանով:

• Նման դեպքում միշտ հարցը վճռվում է հօգուտ մեծամասնության:

• Վերջին խոսքը տրվեց նրան ճշմարտությունն ասելու պայմանով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պայմանի պարագաներ: Ավելացրածպարագաները դարձրու երկրորդական նախադասություն:

• Ջրհորից սառը ջուր կհանենք :

• Նա փրկեց փոքրիկին

• Թոռան գալը տատին կուրախացնի կատակներ անելով:

• Ես կհանդիպեմ նրան ճշմարտություւնն իմանալու պայմանով։

• Նա հեռացավ ընկերոջը դիմավերելու :

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Արագածի կատարին արտասուքից լիճ է գոյանում, իսկ Մասիսի վրա մինչև օրս մարդու չի հաջողվում բարձրանալ:

լիճ-ենթակա.
գոյանում է -ստորոգյալ.
արտասուքից-
կատարին-տեղի պարագա.
Արագածի-հատկացուցիչ.
Մասիսի վրա -տեղի պարագա.
մարդու-ուղղիղ խնդիր.
չի հաջողվում-ստորոգյալ.
բարձրանալ-ստորոգյալ.
մինչև օրս-ժխմանակի պարագա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:• Երբ Պեդրոն տխրում էր, մտնում էր իր տակառը:• Եթե ուղևորությունը կատարվի նավով ու գնացքով, մոտ երեսունօր պետք կլինի:• Երբ հերթական զոհերին են տանում հրեշի մոտ, նրանց միանումէ թագավորի տղան:• Որքան զարմացավ նա, երբ բոլոր կողմերից գյուղերովշրջապատված անտառում եղջերուներ տեսավ:• Միշտ հնարավոր չէր լինում գտնել կամ որսալ այն կենդանուն, որը մեզ հարկավոր էր:• Եթե կրկին անդրադառնանք ոչնչացված կենդանիներիցուցակին, կնկատենք առանձնապես տագնապալի միհանգամանք:

Կետադրի՛ր:

1. Երբ եկավ մեզ մոտ, պստլիկ քոթոթ էր որսկան շան չափ:

2. Պրոֆեսոր Պիկարի որդին՝ Ժան Պիկարը իջավ օվկիանոսի ամենախոր անդունդը ՝մարիանյան իջվածքը:

3. Իրար փարվելով, երկու զուլալ գետ հենց տաճարի ոտքերի ,տակ ձորի մեջ ավելի էին զուլալվում:

4. Նա մազերս քաշեց ծիծաղելով կրկին տեղ բռնեց գահավորակի վրա իմ առաջ:

5. Հորիզոնի տակ գունատ մշուշը որպես հսկայակաան պատանմեղմորեն իջնում և պարուրում էր հանգչող բնությունը:

Posted in Հայոց լեզու

Պատճառի պարագա

Գտի՛ր պատճառի պարագաները:

 • Տիկինը սարսռաց սեփական մտքից:
 • Մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են կլիմայի փոփոխության պատճառով:
 • Փորձարարները զղջում էին, որ կանգ առան կես ճանապարհին:
 • Նա բոլորովին չէր վախենում, որ իրեն չեն հասկանա:
 • Բոլորի հայացքներն ուղղվեցին նավի կողմը, քանի որ այն անսպասելի հայտնվեց:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պատճառի պարագաներ:

 • Շների ծառայությունների մասին պետք է խոսել, քանի որ նրանք անհանհստացնում են բնակիչներին (ինչո՞ւ):
 • Ոչ մի հնար չօգնեց, որովհետև նա չէր լսում մեզ (ինչո՞ւ):
 • Լճում ձկների տեսակները շատացել են ջրի քաղցրությունից (ինչի՞ց):
 • Նա աշխատանքից դուրս եկավ զբաղվածության պատճառով (ինչի՞ պատճառով):
 • Երեխաները հասարակությունից (ինչի՞ց) կաշկանդվում էին:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 • Գետերի հոսանքում (տեղի պարագա) ձուկն (ենթակա) ազատ երթևեկելու (ստորոգյալ) հնարավորություն չունի, քանի որ ամենուրեք սեփականատերերի կողմից (վերաբերության խնդիր) դրված են (ստորոգյալ) ջրմուղ սարքեր ու կայաններ (ենթակա) (պատճառի պարագա):

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Քանի որ լույսը շատ էր, ձկները խորն էին իջել:

Լույսի պատճառով ձկները խորն էին իջել։

 • Երեկոն շատ խաղաղ էր, որովհետև մեքենաներ չկային:

Երեկոն շատ խաղաղ էր մեքենաների չլինելու պատճառով։

 • Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր, քանի որ հարկերը չէր մուծել:

Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր հարկերը չմուծելու պատճառով։

 • Հրամանները շատ արագ էին կատարվում, քանի որ նրանցից էր կախված հայրենիքի ճակատագիրը:

Հրամանները շատ արագ էին կատարվում հայրենիքի ճակատագիրն իրենցից կախված լինելու պատճառով։

 • Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերներ է ունեցել, որովհետև սիրում էր մենակ աշխատել:

Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերտներ է ունեցել մենակ աշխատել սիրելու պատճառով։

Կետադրի՛ր:

 • Նրանց մարմինը համեմատաբար կարճ է, վիզը՝ երկար:
 • Մորթին ամռանը շիկակարմիր է, ձմռանը՝ գորշ:
 • Ուղտապանները կերակրում են իրենց ուղտերին, և անվերջ շոյում՝ փայփայում նրանց:
 • Սևանում համեմատաբար բարվոք է սիգ ձկան վիճակը, որը՝ դրսից ռուսական Լադոգա և Չադ լճերից բերվել է Հայաստան:
 • Որպես սառն անուշեղեն, չինացիները գործածել են ձյունը՝ լիմոնի, նարնջի կտորների ու նռան հատիկների հետ խառնած:
Posted in Հայոց լեզու

Ձևի պարագա

Գործողության կատարման ձևը (ինչպե՞ս) ցույց տվող բայական անդամի լրացումը կոչվում է ձևի պարագա:

 • Մենք կարող ենք արդյունավետ պայքարել մոլախոտերի դեմ:
 • Ոզնին գլորվելով հասավ իր բույնը:
 • Նապաստակի նման ամբողջ օրը գազար է ուտում:
 • Սիրով կարդում էր բանաստեղծությունները:

Գտի՛ր ձևի պարագաները:

 • Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար:
 • Քամին սկզբում քշեց թեթև, իսկ հետո գազանաբար պոկեց թույլ ամրացրած տանիքները:
 • Տարերքը կամաց–կամաց սեղմում էր իր չարագույժ օղակը:
 • Չոր խոտը շատ արագ ու հեշտ է վառվում անգամ փոքրիկ կայծից:
 • Դժվարությամբ է հարմարվում նոր վայրում:
 • Արահետը ոչ թե գնում էր դեպի գյուղը ուղիղ գծով, այլ շարունակ ծառերի մեջ գալարվելով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձևի պարագաներ:

 • Դելֆինները բաց ակվարիումից ուրախ  լողում էին դեպի ազատություն:
 • Տղան դանդաղ մոտեցավ տնօրենի սենյակի դռանը:
 • Լուռ  նայում էր իրիկնային տերևների ու թփերի տարուբերումին:
 • Նրանք լուռ լսում էին ջրերի ձայնը:

Դերբայական դարձվածները դարձրո՛ւ երկրորդական նախադասություններ:

 • Սենյակները ներկելիս՝ պատուհաններն ու դռները փակ պիտի լինեն:

Պատուհաններն ու դռները պիտի բաց լինեն սենյակները ներկելիս

 • Հողից հանելիս՝ որդն իսկույն խեղճանում է:

Երբ Որդն հողից հանելիս խեղճանում է ։

 • Մի՞թե մտածող մարդն անտարբեր կմնա՝ հանդիպելով այդ ճանապարհներից մեկին:

Երբ Մտածող մարդն անտարբեր չի մնա հանդիպելով այդ ճանապարհներից մեկին։

 • Մի սկսնակ բանաստեղծ այցելության է գնում Վիկտոր Հյուգոյին և խոսում իր մտադրությունների մասին:

Բանաստեղծը Վիկտոր Հյուգոյի հետ այցելության ժամանակ խոսում է իր մտադրությունների մասին։

 • Քաղցից թուլացած կենդանիներն իրենք են հեշտությամբ կեր դառնում առյուծների համար:

Քաղցած կենդանիները կեր են դառնում առյուծների համար ։

Կետադրի՛ր:

 • Դիմացս՝ բարձրաբերձ լեռներն են ծածկված արծաթազօծ ձյան շերտով:
 • Գիշերվա՝ ժամը տասն էր, երբ երեքն էլ հյուրանոցից դուրս եկան:
 • Գիշերային մուգ կապույտ երկինքը՝ պարզ էր, աստղերը սովորականից խաղաղ:
 • Տիրոջ և ստրուկի վիճակի մեջ էինք, և տերը՝ նա էր:
 • Երկու քունքերիս երակներն ուռել էին, և ականջներումս լսվում էր մի անորոշ բզզոց:
Posted in Հայոց լեզու

Պարագայական բացահայտիչ

 1. Ժամանակի պարագայական բացահայտիչը կոնկրետացնում է գործողության կատարման ժամանակը:

Այստեղ՝ մեր կրթահամալիրում, նախագծային կրթություն է իրականացվում:

 1. Տեղի պարագայական բացահայտիչը կոնկրետացնում է գործողության կատարման տեղը:

Ընդգծի՛ր պարագայական բացահայտիչները՝ նշելով տեսակը: Կետադրի՛ր:

 1. Ձորի երկու կողմում՝ թավուտ անտառների մեջ արջեր շատ են լինում:
 2. Պապս արթնանում է վաղ առավոտյան՝ ուղիղ ժամը վեցին:
 3. Երևանում՝ Աբովյան փողոցում աշխույժ եռուզեռ է:
 4. Հաջորդ օրը՝ շոգ կեսօրին նա տուն վերադարձավ:
 5. Դրսում՝ մայթերին տների անկյուններում կուտակվել էին չորացած տերևներ:
 6. Ձմռանը՝ առաջին ձյան գալուն պես հովիվներն իջնում են սարերից:
 7. Նա՝ բոլորովին որբ եկել էր Բաթում իր ազգականի մոտ:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պարագայական բացահայտիչներ:

 1. Մարինեն լուռ նստել էր բակում՝ պապի խնամած այգում:
 2. Առաոտյան՝ արևը բացվելուն պես, Արամը սպասում էր ընկերներին:
 3. Այս գիրքը վերցրել եմ պահարանից՝ գրքերով լի դարակից:
 4. Մայրս որոշել է անպայման վերադառնալ տուն՝ իր ծննդավայր:
 5. Երեկ՝ առավոտյան,  ձիով վերադառնում էի վերին գյուղերից:

Ժամանակի պարագա-երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Փորձված որսորդը, երբ գիշերը եղեգները խշշում են, լարում է լսողությունը:Գիշերը եղեգները խշշալիս՝ փորձված որդորդը լարում է լսողությունը։
 1. Երբ կամուրջն այրվեց, Պուբլիուս Հորացիուսը թռավ ջուրն ու բարեհաջող հասավ յուրայիններին: Պուբլիուս Հորացիուսը թռավ ջուրն ու բարեհաջող հասավ յուրայիններին, երբ կամուրջն այրվեց:
 2. Երբ նայում ենք Երկրին, չենք կարող նրանով չհիանալ: Երկրին չնայելով չենք կարող չհիանալ նրանով:
 3. Երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում, տեսան, որ կղզու բնակիչները նիզակով ձուկ են բռնում: Կղզու բնակիչները նիզակով ձուկ են բռնում, երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում:
 4. Երբ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը համարվող այդ տաճարի շինարարությունն ավարտին հասավ, զարմանք ու հիացմունք առաջացրեց բոլոր նրանց մեջ:

Զարմանք ու հիացմունք առաջացրեց բոլոր նրանց մեջ, երբ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը համարվող այդ տաճարի շինարարությունն ավարտին հասավ:

Տեղի պարագա-դերբայական դարձվածները դարձրո՛ւ երկրորդական նախադասություններ:

 1. Սպանություն իրականացրած վայրում ոստիկանները փորձաքննություն էին անցկացնում:  Ոստիկանները փորձաքննություն էին անցկացնում, սպանություն իրականացրած վայրում:
 2. Նավի խորտակված վայրից մարմինները չէին կարողանում դուրս բերել:Մարմինները չէին կարողանում դուրս բերել, նավի խորտակված վայրից:
 3. Նա երկար կանգնեց աղջկա հետ պայմանավորված վայրում: Աղջկա հետ պայմանավորված վայրում նա երկար կանգնեց:
 4. Ծերունին երազում էր վերադառնալ երիտասարդ տարիներն անցկացրած վայրերը:  Երիտասարդ տարիներն անցկացրած վայրերը ծերունին երազում էր վերադառնալ:
Posted in Հայոց լեզու

Ժամանակի պարագա

Այսօր մեր դասընկերոջ ծննդյան օրն է:

Այսօրվանից փակվում են բոլոր դպրոցները:

Այսօրվա դասն անհետաքրքիր էր:

Ժամանակի պարագան ցույց է տալիս գործողության կատարմանժամանակը (ե՞րբ, երբվանի՞ց, երբվա՞):

Գտի՛ր ժամանակի պարագաները:

• Մթնաձոր տանող միակ ուղին առաջին ձյունի հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում:

• Սակայն Մթնաձորում այժմ էլ թավուտ անտառներ կան:

• Մի օր էլ, բլրակը բարձրանալիս, ոտքս սայթաքեց, ու ընկա:

• Արդարացի որոշումից հետո լիովին հանգստացել էին:

• Հեթանոսական շրջանի նավասարդի գիշերը զարթնում էին ճրագը վառում և միայն վաղորդյան ճաշ անում:

Կետերի փոխարեն դի՛ր ժամանակի պարագաներ (ե՞րբ, երբվանի՞ց, երբվա՞):

• … ստանձնում է գործարանի տնօրենի պաշտոնը:

•երեկ ոչ ոքի չէին սպասում:

• Այդ կինը այսօր չկա:

• Մի քիչ առաջ պատմությունը բոլորին պատմում էր:

•մի քանի րոպե առաջ զգեստը վնասեց:

Ժամանակի պարագա-երկրորդական նախադասությունըտրոհվում է ստորակետով:

• Երբ գիշերը հեռախոսը զնգում է, անմիջապես վատ բան ենքմտածում:

Համակատար դերբայով (երգելիս) կազմված դերբայականդարձված-ժամանակի պարագան տրոհվում է.

• նախադասության սկզբում և վերջում՝ բութով. – Եռօրյաճամփորդության գնալիս՝ հարկավոր է վերցնել տաքծածկոցներ: – Հարկավոր է վերցնել տաք ծածկոցներ՝ եռօրյաճամփորդության գնալիս:

• նախադասության մեջտեղում՝ երկու կողմից ստորակետերով. –Մեր դասարանի սովորողները, ավտոբուսով երկարճանապարհ գնալիս, զվարճալի խաղեր են խաղում:

Կետադրի՛ր:

1. Ամռանը ,երբ ջուրը պակասում է ,գյուղացիներն սկսում են վիճելմի կաթիլի ջրի համար:

2. Աշխարհի քաղաքական քարտեզը թերթելիս, մարդ հաճախզարմանում է:

3. Վիթխարի հզորության հողափոր մեքենան ,տեղից տեղփոխադրվելիս ՝մարդու կամ ձիու քայլելուն նմանվող շարժումներ է անում:

4. Տրոյական պատերազմից քսան տարի էր անցել ,արդեն երբՈդիսևսը տուն վերադարձավ:

5. Ծովափին կանգնելիս՝ աղջիկը հայացքը հառում էր հեռուհորիզոնին:

Դերբայական դարձվածները դարձրու՛ երկրորդականնախադասություններ. ուշադի՛ր եղիր կետադրության փոփոխությանը:

• Անգղերի կռնչոցից վախենալիս՝ ձիերը խլշում են ականջները:

• Ժայռի կատարին բազմելիս՝ արծիվն ակնդետ նայում է երկնիլազուրին:

• Օրիորդը գլուխը կախում էր՝ մտածության մեջ ընկնելիս:

• Ընկերը, այլայլված անկյունից անկյուն քայլելիս, չնկատեց ներսմտած աղջկան:

Շարահյուսորեն վերլուծի՛ր նախադասությունը:

• Այժմ էլ, եթե բարձրանաք մեր գյուղի վերին բլուրները, ուրամռան լուսնկա գիշերներին եզները մեղմ որոճացել են, դուք կհանդիպեք մեր հանդերի ամենախորամանկ կենդանուն՝ աղվեսին:

բարանանք-ստորոգյալ
գյուղի-հատկացուցիչ.
մեր-հատկացուցիչ.
բլուրները-ենթակա.
վերին -տեղի պարագա.
այժմել-ժամանակի պարագա.
եզները-ենթակա.
գիշերներին- ժամանակի պարագա.
ուրամռան լուսնկա-որոշիչ.
որոճացել են -ստորոգյալ.
մեղմ-ձևի պարագ