Posted in Ուս.պլան

Առցանցուսուցմանշրջանիանհատական պլան

  • Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի

3 դասչեմմասնակցել։

  • Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշել, եթե իրականացնում եք )

Ընտանեկանմարմնամարզությունչենքզբաղվումբայցետարանծինմարզվումեմ։

  • Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)

Ես չեմ մասնակցել Ընտանեկան նախագծեր ին ։

 Ինքնակրթություն (նշել, ինչեքկարդում, ինչծագիրեքսովորում)

Եսկարդացի David Williams-իգրքերից Bad dad-ը։

Այնլեզուներըորըխոսումեմփորցումեմարաչտանել։

  • Բլոգային աշխատանք ( նշել ինչ աշխատանք եք տարել)

Շաս աշխատանքներ ունեմ տրա համար ես կնշեմ 3-ը

https://2006online.school.blog/2020/03/31/ֆիլմիդիտում-մարտի-30-ապրիլի-3/

https://2006online.school.blog/2020/04/03/1-проект-формула-дружбы/

https://2006online.school.blog/2020/04/03/առաջադրանք-8-րդ-դասարան-մարտի-30-ապրիլի-10/

  • Այլ աշխատանք դասերից դուրս (նշել, ինչ եք անում)

Երգում եմ , դաս եմ անում, մարզվում եմ և այլն։

  • Այն…