Posted in English, Ճամփորդություն, Էկոլոգիա

My trip to Alaverdi

I wanted to take time off everything and go to this trip. I wanted to clear my head and have fun for 3 days before i came back home. Honestly this was my first 3 day trip of the year and i loved it the village was so aesthetic and i loved the vibe. As a horror fan it reminded me of an abandoned town or placed where scary stuff happen back to the topic. The village was full with beautiful scenery and more.

Day 1

The first day was great we had stopes but i was honestly waiting for the minute we were gonna reach our hotel when i saw where we were staying a sudden rush of excitement came. Let me add that the bus ride was fun as well i missed beige with friends singing and having fun until we reach our destination . On the ride we sang throw back songs and songs that reminded us of our pasts i loved it . The same day after we took a rest we adventured threw the village it was so fun. Later that night we decided to adventure a little further and found out that the village is filled with abandoned building and more… That night was very fun i was glad for once me and my friends could hang out and have fun and laugh. I more want to talk about the fun times and not the trip but i will add a bit of both. At night we ate snacks and had fun .

Day 2

The second day i woke up early with my friends and got ready for the day . We drank our coffee and ate breakfast that day we had a lot of places to go we went to 2 more Vanqs that we also went to a factory and also saw how people are ruining our beautiful nature. Honestly on this trip i saw the 2 sides of nature the beautiful and the ugly part. The beautiful part was the scenery and more. The ugly part is i saw how we are destroying that beautiful scenery by cutting the trees throwing toxins in the water and more… this is a horrible scene that is in our nature and this is a warning for us to change ourselves.

it might look beautiful but this is actually all a pool of metal and very dangerous toxins in water where people use the water for watering there plants animals drink from this and people get illnesses from it. and we need to stop this a man mentioned that they have found a new solution which is drying the metal/toxic water and making it usable which i think is a better idea. Now on this trip i feel like i was working as a photographer i was taking photos for everyone and of the scenery i didn’t mind tho. I liked it. After going back to the hotel me and my friends to adventure more and we found an abandoned arena and it was so cool it was next to the river we stayed there for a while and went back for food. That day we released that the next day was returning day so we had to make it as memorable as possible. AND it was we laughed and had a great and memorable night.

Day 3

When we woke we didn’t want to leave because we were going to come back home and do what we do usually do hw go to school and other stuff but we packed our bags and left that beautiful place we then had a couple of stops and came to Yerevan. The trip back nearly everyone was sleeping because we didn’t have enough sleep the day before but what can we say it was fun.

This trip was amazing and thank you to all my friends who came with me i learned more about them met new people and discovered new places overall i loved this trip.I will miss Alaverdi and i hope i can go back there someday.

Posted in Հասարակագիտություն

Էգոիզմ և ալտրուիզմ

Էգոիզմ կամ եսասիրություն, սեփական անձի չափազանցված ընկալում, եսամոլություն, եսակենտրոնություն։ Եսասերն իր սեփական ցանկությունների բավարարումն ավելի կարևոր է համարում, քան այլոց կարիքները կամ հոգսերը։ Սովորաբար էգոզիմը ընկալվում է երկու կերպ.

  • որպես բարոյահոգեբանական հատկանիշ,
  • որպես սոցիահոգեբանական հատկանիշ։

Էգոիզմ եզրի հականիշ է համարվում ալտրուիզմը կամ այլ կերպ ասած այլասիրությունը, այսինքն սեփական ցանկությունների բացարձակ անտեսումը և այլոց նկատմամբ չափազանցված հոգատարություն ցուցաբերելը։

Եսասիրության հետ հասարակ հակադրությունը բացահայտում է այլասիրության ըմբռնման որոշ տարբերություններ՝ կապված հակվածության, նկատառումների և վարվելակերպի հետ։ Այլասերը կարող է ուրիշներին օգուտ տալու նպատակ ունենալ, սակայն այդ նպատակն իրականացնելիս չհասնել հաջողության։

Այլասիրությունը երբեմն հասկանում են որպես ավելի մեծ հոգատարություն որոշների, քան սեփական անձի նկատմամբ, իսկ երբեմն՝ հավասար ուշադրություն սեփական անձին և այլոց։ Քանի որ «ուրիշները» սովորաբար ավելի շատ են, քան որոշում կայացնողը, այս տարբերակումը գործնական նշանակություն չունի, սակայն կարող է կարևոր լինել երկու անձի առկայության դեպքում։

Posted in իսպաներեն

Ejercicio en casa

nino-երեխա
hombre-մարդ
gato-կատու
barco-նավ
autobus-ավտոբուս
coche-մեքենա
pantalon-տաբատ
arbol-ծառ
pez-ձուկ
dia-օր
atrista-արտիստ
mujer-կին
flor-ծաղիկ
casa-տուն
mano-ձեռք
moto-մոտո
calle-փողոց

1. nino
2. hombre
3. flor
4. mujer
5. casa
6. mano
7. moto
8. calle

1. pantalon
2. autobus
3. barco
4. coche
5. arbol
6. pez
7. dia
8. artista
9. gato

5.
1. el nino
2. el barco
3. el coche
4. el autobus
5. la casa
6. el pantalon
7. el arbol
8. el gato
9. el dia
10. la nina
11. la mano
12. la mujer
13. la gata
14. la flor
15. el hombre
16. el pez
17. la moto
18. la calle

1. nino ninos
2. hombre hombres
3. gato gatos
4. barco barcos
5. autobus autobuses
6. coche coches
7. pantalon pantalones
8. gata gatas
9. arbol arboles
10. dia dias
11. artista artistas
12. mujer mujeres
13. flor flores
14. nina ninas
15. casa casas
16. mano manos
17. moto motos
18. calle calles
1. unos arboles
2. unos ninos
3. unos hombres
4. unos gatos
5. unas manos
6, unos barcos
7. unos coches
8. unas flores
9. unas casas
10. unas motos
11. unas calles
12. unos pantalones
13. unos peces
14. unos dias
15. unas ninas
16. unos autobuses
17. unas mujeres
18. unas gatas
Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 8

1.80/2,5=32
Պատասխան 32

2.(80-30):2,5=20
Պատասխան 20

3.64*75:100=48
(64-48):0,5=32
Պատասխան 32

4.80-x*2,5=64-x*0,5
80-64=2,5x-0,5x
16=2x
x=16:2
x=8
Պատասխան 8

1.միս=2*3000=6000
նարինջ=4*600=2400
6000+2400=8400
9600-8400=1200
Պատասխան 1200

2.100%-600
x-240
x=100*240:600=40
Պատասխան 40

3.կարտոֆիլ-1200
միս-3000
1200+3000=4200
9600-4200=5400
5400:600=9
Պատասխան 9

4.կարտոֆիլ-1200*15:100=180
նարինջ-2400*10:100=240
180+240=420
Պատասխան 420

Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 7

1. Քնարիկի և Մանեի տարիքների գումարը 25 է, Քնարիկի և Լիաննայի տարիքների գումարը՝ 19, իսկ Մանեի ու Լիաննայինը՝ 18: Պարզի՛ր Լիաննայի տարիքը։

Պատասխան 6

 2. Նկարում պատկերված սարքը հավասարակշռված է։ Հորիզոնական ձողերի և ուղղաձիգ լարերի կշիռը կարելի է անտեսել։ Մարմինների ընդհանուր զանգվածը 112 գրամ է։ Որքա՞ն է աստղի զանգվածը։

Պատասխան 7

3.Այսօր կիրակի է: Գոռն սկսում է կարդալ 290 էջանոց գիրքը: Ամեն օր նա կարդում է 4 էջ, բացառությամբ կիրակի օրերի, երբ նա կարդում է 25 էջ: Քանի՞ օրում Գոռը կկարդա գիրքը:

Պատասխան 41 օրում

4. Չորս խնձորներն ու մեկ տանձը կշռում են այնքան, որքան 17 սալորները։ Տանձը մեկ խնձորի ու 7 սալորների չափ է կշռում։ Քանի՞ սալոր կհամակշռի մեկ տանձին։

Պատասխան՝ 1 տանձ, 9 սալոր

Posted in Հանրահաշիվ 10

Մաթեմ

1.Վերելակը 1-ին հարկից 6-րդ հարկ բարձրանում է 30 վայրկյանում: Քանի՞ վայրկյանում վերելակը կբարձրանա 1-ին հարկից 3-րդ հարկ (վերելակը շարժվում է հավասարաչափ):

Պատասխան՝ 12 վայրկյանում

2.. Մի ամսվա երեք կիրակի օրերն եղան զույգ թվեր: Շաբաթվա ի՞նչ օր էր այդ ամսվա 22-ը:

Պատասխան՝ շաբաթ

3. Մաթեմատիկական մրցույթի ժամանակ 20 հարց էր տրված: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը 12 միավոր էր ստանում, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում հանվում էր 10 միավոր: Քանի՞ ճիշտ պատասխան էր տվել թիմը, եթե պատասխանել էր բոլոր հարցերին և հավաքել էր 86 միավոր:

Պատասխան՝ 13 ճիշտ պատասխան

4. Շրջանագծի վրա նշված է 17 կետ: Նրանցից յուրաքանչյուրը միացված է մյուսների հետ, բացի իր անմիջական հարևաններից: Քանի՞ լար կստացվի:

Պատասխան՝ 255

Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 1

1.10, 2.12, 3.24, 4.56

1.36 սպիտակ և 48 կապույտ մանուշակներից ամենաշատը քանի՞ միանման ծաղկեփունջ կարող են պատրաստել գարնանամուտը շնորհավորելու համար, ընդ որում, բոլոր ծաղիկները պետք է օգտագործվեն։

Պատասխան՝ 12

2. 2, 4, 5 և 7 թվանշաններից յուրաքանչյուրը մեկ անգամ օգտագործելով՝ Ժիրայրը կազմեց ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 4-ի։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Պատասխան՝ 4572


3.Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդը թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից  թռավ-գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին:

Պատասխան՝ 1-17, 2-8

4.Տրված քառակուսու յուրաքանչյուր գույնով ներկված մասերի մակերեսները  իրար հավասար են (տե՛ս նկարը): Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը:

Պատասխան՝ 100սմ2

Posted in Հասարակագիտություն

Ի՞նչ է երջանկությունը

Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ մտածել է, թե ինչ է երջանկությունը և ինչից է այն բաղկացած: Կարծում եմ ՝ յուրաքանչյուրն ունի այս բառի իր հասկացողությունը: Մարդիկ տարբեր են օրինակ մեկը մտածում է իր ընտանիքի մասին, հարստության, իսկ մյուսը` բիզնեսում հաջողության մասին: Ես կարծում եմ, որ տարբեր պահեր մեր կյանքում, մենք երջանկություն ենք համարում:

Posted in հայոց լեզու10

Առաջադրանքներ

  1. Լրացրու տառերը և կետադրիր։

Երկինքը տեղ-տեղ ծածկված էր թուփերով։ Սառը քամին անգթորեն ծեծում  էր քսանինամյա երիտասարդի կուրծքն ու արևախանդ դեմքը։ Նա պատշգամբի բազրիքին կռթնած նայում էր գյուղի կողմը։ Լուռ ու մութ էր գյուղը, չկար ոչ մի ճրագ, ոչ մի ձայն։ Միայն ներքևի զառիվայրից թույլ կաղկանձ էր լսվում՝ կարծես մրսում էր մի լքված մոռացված շուն։ Մեկ էլ հեռվից կարելի էր ունկնդրել գետի խուլ վշշոցը։Ջրաղացի առաջ մի փոքրիկ կրակ պեծին էր տալիս։ «Երանի դրանց», մտածեց երիտասարդը, «մինչև լույս զրույց կանեն»։Սարի հետևից լուսինը պռունկը հանեց։ Երիտասարդն իջավ սանդուղքով։ Շունը մոտեցավ նրան, փաթաթվեց նրա ոտքերին՝ մեղմորեն քսվելով անդրավարտիքի փողկերին։Չամբար Չամբար փաղաքշական ձայնով ասաց նա։Շունը վազեց դարպասի կողմը՝ մի քանի անգամ հաչեց, ապա էլի հետ վազեց։

2. Մեծատառերը թող այնտեղ, որտեղ դրանք հարկավոր են․

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԱՅՐԱՐԱՏ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՐՇԱՐՈՒՆԻՔ ԳԱՎԱՌՈՒՄ՝ ԱՅՆՏԵՂ, ՈՒՐ ՄԱՅՐ ԱՐԱՔՍԸ ԵՎ ԱԽՈՒՐՅԱՆԸ ԽԱՌՆՎՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱՐ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒՄ ՄԻ ՀԱՐԹ ԹԵՐԱԿՂԶԻ, ՄԵԾԱԶԴԵՑԻԿ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ԱՊԱՐԱՆՔՆ ԷՐ։

Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գավառում՝ այնտեղ, ուր մայր Արաքսը և Ախուրյանը խառնվում են իրար և կազմում մի հարթ թերակղզի, մեծազդեցիկ նախարարներից մեկի ապարանքն էր:

3․ Բացիր  հապավումները․

ՄԱԿ, ԱՊՀ, ՀԷԿ, ՋԵԿ, ԲՈՒՀ, ՆԳՆ, ՀՀ, ՌԴ, ԱԳՆ։

ՄԱԿ-միավորված ազգերի կազմակերպություն
ԱՊՀ-անկախ պետությունների համագործակցություն
ՀԷԿ-հիդրոէլեկտրակայան,
ՋԷԿ-ջրաէլեկտրակայան
ԲՈՒՀ-բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
ՆԳՆ-ներքին գործերի նախարարություն
ՀՀ-Հայաստանի Հանրապետություն
ՌԴ-Ռուսաստանի Դաշնություն
ԱԳՆ-արտաքին գործերի նախարարություն

4․ Ընդգծիր այն  բառերը որոնցում կա ց- նախածանցը․

Ցայսօր, ցպահանջ, ցամաք, ցայգ, ցարդ, ցնցոտի, ցնցուղ, ցտեսություն, ցողաթաթախ, ցին, ցմահ, ցավագար, ցուցամատ, ցցվել, ցերեկ։