Posted in Կենսաբանություն 9

Դաս 15

Դարվինի էվոլյուցիոն տեսություն

Դարվինը բացահայտեց էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը, որոնցով բացատրեց տեսակառաջացումը։ Էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերն են՝ փոփոխականությունը, ժառանգականությունը, բնական ընտրությունը: Դարվինը գտնում էր, որ բոլոր կենդանի օրգանիզմները օժտված են փոփոխականության հատկությամբ և ըստ որի տարբերում էր փոփոխականության 3 ձև` որոշակի, խմբակային կամ ոչ ժառանգական, անորոշ, անհատական կամ ժառանգական, հարաբերակցական:

Posted in Կենսաբանություն 9

Դաս 14

Մուտացիա

Մուտացիան գենոտիպի կայուն փոփոխությունն է որն իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաները լինում են՝ ինքնաբուխ, առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում իր համար նորմալ շրջակա միջավայրի պայմանների դեպքում և աջակցված, գենոմի ժառանգվող փոփոխությունները, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի ոչ բարենպաստ ազդեցության կամ արհեստական պայմաններում այս կամ այն մուտագեն ազդեցությունների արդյունում։ Մուտացիաների առաջացմանը հանգեցնող հիմնական պրոցեսներն են՝ ԴՆԹ-ների կրկնապատկումը, ԴՆԹ-ների վերականգնման խախտումները:

Մուտացիաների դասակարգում

Գոյություն ունեն մուտացիաների մի քանի դասակարգումներ՝ ըստ տարբեր չափանիշների․
գենոմային, քրոմոսոմային, գենային։

Գենոմային պոլիպլոիդիզացում

Օրգանիզմների կամ բջիջների առաջացում, որոնց գենոմը ներկայացված է քրոմոսոմների երկուսից ավել հավաքածուով և անեուպլոիդիացում` գապլոիդ հավաքածուին ոչ բազմապատիկ քրոմոսոմների թվի փոփոխություն։ Կախված քրոմոսոմային հավաքածուների ծագումից՝ պոլիպլոիդների մեջ տարբերում են՝ ալլոպոլիպլոիդներ, որոնք ունեն տարբեր տեսակի՝ հիբրիդացումից ստացված քրոմոսոմների ավաքածուներ, աուտոպոլիպլոիդներ, որոնց մոտ տեղի է ունենում սեփական գենոմի քրոմոսոմների թվի ավելացում n անգամ։

Քրոմոսոմային մուտացիա

Այդ ժամանակ տեղի են ունենում առանձին քրոմոսոմների կառուցվածքի խոշոր փոփոխություներ։ Այդ դեպքում դիտվում է մեկ կամ մի քանի քրոմոսոմների գենետիկական նյութի կորուստ  կամ կրկնապատկում, ինչպես նաև առանձին քրոմոսոմների հատվածների կողմնորոշման փոփոխություն, և գենետիկական նյութի տեղափոխություն մեկ քրոմոսոմից մյուսի վրա: Գենային մակարդակով ԴՆԹ-ի սկզբնական կառուցվածքի փոփոխությունները մուտացիայի ազդեցության տակ նվազ նշանակալից են, քան քրոմոսոմային մուտացիաների դեքում, սակայն գենային մուտացիաերը առավել հաճախ են հանդիպում։

Գենային մուտացիա

Դրա արդյունքում տեղի են ունենում մեկ կամ մի քանի նուկլեոտիդների փոփոխություններ, դելեցիաներ, ներդրումներ և տրանսլոկացիաներ, դուպլիկացիաներ և ինվերսիաներ՝ գեների տարբեր հատվածներում, այն դեպքում, երբ մուտացիայի ազդեցության տակ փոփոխվում է միայն մեկ նուկլեոտիդ, ապա խոսքը կետային մուտացիաների մասին է։ Քանի որ ԴՆԹ-ի կազմի մեջ մտնում են միայն երկու տիպի ազոտային միացություն ներ` պուրիններ և պիրիմիդիններ, ապա հիմքերի փոփոխությամբ բոլոր կետային մուտացիաները բաժանվում են երկու դասի՝ տրանզիցիա և տրանսվերսիա։

Մուտացիաների հետևանքները բջջի և օրգանիզմի համար

 Մուտացիաները, որոնք վատթարացնում են բջջի գործունեությունը բազմաբջիջ օրգանիզմում, հաճախ հանգեցնում են բջջի վերացմանը։ Եթե ներքին և արտաքին բջջային մեխանիզմները չեն հայտնաբերել մուտացիան և բջիջը անցել է բաժանումը, ապա մուտանտային գենը փոխանցվում է բջջի բոլոր սերունդներին, և առավել հաճախ հանգեցնում նրան, որ բոլոր այդ բջիջները սկսում են այլ կերպ գործել։ Բարդ բազմաբջիջ օրգանիզմի սոմատիկ բջիջների մուտացիան կարող է բերել չարորակ կամ լավորակ նորագոյացությունների, սեռական բջջում՝ սերնդի ամբողջ օրգանիզմի հատկությունների փոփոխություն։ Գոյատևման հաստատուն պայմաններում առանձնյակներից շատերն ունեն օպտիմալին մոտ գենոտիպ, իսկ մուտացիաներն առաջացնում են օրգանիզմի գործառույթների խախտում, նվազեցնում նրա հարմարվածությունը և կարող են բերել առանձնյակի մահվան։ Սակայն, շատ հազվադեպ մուտացիան կարող է նպաստել օրգանիզմի մոտ օգտակար հատկանիշների առաջացմանը, և այդ դեպքում մուտացիաները շրջակա միջավայրին հարմարվելու միջոցներ են ձեռք բերում և համապատասխանաբար կոչվում են հարմարվողական։

Մուտացիաների դերն էվոլյուցիոն պրոցեսում

Գոյության պայմանների զգալի փոփոխության դեպքում այն մուտացիաները, որոնք ավելի վաղ վնասակար էին, կարող են դառնալ օգտակար։ Այսպես՝ մուտացիաները բնական ընտրության նյութ են։ Մելանիստ մուտանտներն առաջին անգամ գիտնականների կողմից հայտնաբերվել էին կեչու թրթուրի պոպուլյացիաներում 19-րդ դարի կեսերին Անգլիայում՝ իրենց բնորոշ առավել բաց գունավորում ունեցող առանձնայակների մեջ։ Մուգ գունավորումն առաջ է եկել մեկ գենի մուտացիայի արդյունքում։ Թիթեռներն իրենց օրն անցկացնում են ծառերի բների և ճյուղերի վրա, որոնք սովորաբար ծածկված են քարաքոսներով, որոնց հիմնագույնի վրա գորշ գունավորումը քողարկող է։ Մթնոլորտի աղտոտմամբ ուղեկցվող արդյունաբերական հեղափոխության արդյունքում քարաքոսները մահացան, իսկ կեչիների բաց գունավորում ունեցող բները ծածկվեցին մրով։ Արդյունքում 20-րդ դարի կեսերին արդյունաբերական շրջաններում մուգ գունավորումը գրեթե ամբողջությամբ դուրս մղեց բացին։ Ապացուցված էր, որ սև ձևի գերադասելի գոյատևման գլխավոր պատճառը թռչունների գիշատչ դերն է, որոնք աղտոտված վայրերում ընտրողաբար ուտում էին բաց գունավորում ունեցող թիթեռներին։

Posted in Կենսաբանություն 9

Դաս 13

Լրիվ դոմինանտություն, ոչ լրիվ դոմինանտություն, կոդոմինանտություն

Դոմինանտությունը գենետիկական երևույթ է, երկու ալելային գեների փոխհարաբերության ձև, որի հետևանքով առաջացած առանձնյակը ժառանգում է մի ծնողի գենետիկական և ֆիզիոլոգիական հատկությունները։

Դոմինանտությունը լինում է երեք տեսակի՝ լրիվ դոմինանտություն, ոչ լրիվ դոմինանտություն և կոդոմինանտություն:

Լրիվ դոմինանտությունԼրիվ դոմինանտության դեպքում փոխանցվում է և՛ ռեցեսիվ, և՛ դոմինանտ գենը, բայց արտահայտվում է միայն դոմինանտ գենը:
Օրինակ՝ շագանակագույն և կապույտ աչքերի գենի դեպքում, սերունդի վրա արտահայտվում է դոմինանտ գենը, այսինքն, շագանակագույնը:

Ոչլրիվդոմինանտություն
Ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում երկու գեները գրեթե հավասարաչափ արտահայտվում են:
Օրինակ՝ սպիտակ և կարմիր ծաղիկների գենի դեպքում հաջորդ սրունդի վրա հավանականությունը շատ է, որ գենը կարտահայտվի երկուսը մի տեղում, այսինքն, կլինի սպիտակի և կարմիրի խառնուրդը՝ վարդագույնը:

ԿոդոմինանտությունԿոդոմինանտության դեպքում մեծամասնությամբ արտահայտվում է դոմինանտ գենը և լինում են ռեցեսիվ գենից արտահայտված նշաններ:
Օրինակ՝ սև և սպիտակ մաշկից մեծամասնությամբ կարտահայտվի սև գույնը, բայց հնարավոր է, որ մաշկի վրա լինեն սպիտակ նշույլներ ևս:

Posted in Italian

Leonardo da Vinci

Francesco Melzi - Portrait of Leonardo.png
Leonardo Da Vinci
nato a: 14/15 aprile 1452
morto nel: 2 maggio 1519 (all’età di 67 anni)
Leonardo nacque il 14/15 aprile 1452 nella città collinare toscana di Vinci. Leonardo non aveva un cognome nel senso moderno - da Vinci significa semplicemente "di Vinci"; il suo nome di nascita completo era Lionardo di ser Piero da Vinci, che significa "Leonardo, (figlio) di ser Piero da Vinci". Leonardo aveva 12 fratellastri, che erano molto più giovani di lui (l'ultimo nacque quando Leonardo aveva 40 anni vecchio) e con il quale aveva pochissimi contatti. I primi anni di vita di Leonardo sono stati oggetto di congetture storiche. Vasari, il biografo dei pittori rinascimentali del XVI secolo, racconta una storia di Leonardo da giovanissimo: un contadino locale si fece uno scudo rotondo e chiese a Ser Piero di farlo dipingere per lui. Leonardo, ispirato dalla storia di Medusa, ha risposto con un dipinto di un mostro che sputa fuoco che era così terrificante che suo padre ha comprato uno scudo diverso da dare al contadino e ha venduto Leonardo a un mercante d'arte fiorentino per 100 ducati, che a sua volta ha venduto al Duca di Milano.

A metà degli anni Sessanta, la famiglia di Leonardo si trasferì a Firenze e intorno ai 14 anni divenne garzone (garzone di studio) nella bottega del Verrocchio, il principale pittore e scultore fiorentino del suo tempo Leonardo divenne apprendista del all'età di 17 anni e rimase in allenamento per sette anni.

Altri famosi pittori apprendisti nella bottega o associati ad essa includono Ghirlandaio, Perugino, Botticelli e Lorenzo di Credi.Leonardo fu esposto sia alla formazione teorica che a una vasta gamma di competenze tecniche, tra cui redazione, chimica, metallurgia, lavorazione dei metalli, fusione del gesso , lavorazione della pelle, meccanica e lavorazione del legno, nonché abilità artistiche di disegno, pittura, scultura e modellazione.

Gran parte del dipinto nella bottega del Verrocchio è stato eseguito dai suoi dipendenti. Secondo Vasari, Leonardo collaborò con Verrocchio nel suo Il Battesimo di Cristo, dipingendo il giovane angelo che reggeva la veste di Gesù in un modo che era di gran lunga superiore a quello del suo maestro che Verrocchio posò il pennello e non dipinse mai più, anche se si crede che questo essere una storia apocrifa. Un attento esame rivela aree dell'opera che sono state dipinte o ritoccate sulla tempera, utilizzando la nuova tecnica della pittura ad olio, tra cui il paesaggio, le rocce viste attraverso il torrente di montagna marrone e gran parte della figura di Gesù, che ne testimonia la testimonianza. alla mano di Leonardo potrebbe essere stato il modello di due opere del Verrocchio: la statua in bronzo del David al Bargello, e l'Arcangelo Raffaele a Tobia e l'Angelo.

Per circa un decennio, da Vinci ha affinato le sue tecniche di pittura e scultura e si è formato nelle arti meccaniche. Quando aveva 20 anni, nel 1472, la corporazione dei pittori di Firenze offrì l'adesione a Leonardo da Vinci, ma rimase con Verrocchio fino a diventare un maestro indipendente nel 1478. Gran parte della sua precedente vita lavorativa fu spesa al servizio di Ludovico il Moro a Milano, e successivamente ha lavorato a Roma, Bologna e Venezia. Trascorse i suoi ultimi tre anni in Francia, dove morì nel 1519. Leonardo è rinomato principalmente come pittore.Leonardo Da Vinci potrebbe aver sofferto di un ictus ricorrente che ha ridotto notevolmente la sua attività motoria negli ultimi due anni della sua vita e alla fine ha causato la sua morte, secondo un punto di vista storico pubblicato nel numero di giugno di The Lancet Neurology.

Questa è una delle sue opere d'arte
testa di donna (1508)
Image result for The Last Supper
L'ultima cena (14980)

Lady with an Ermine
dama con l'Ermin (1490)
Image result for Mona Lisa

Mona Lisa (1503 and 1519)

Posted in Հայոց լեզու 9

Առաջադրանքների փաթեթ

Առաջադրանք 1 Խմբավորել հոմանիշները և հականիշները

Ազդարարել, անապական, վախկոտ, բռնազբոսիկ, ահազանգել, հայտարարել, անկաշկանդ, կտրիճ, անարատ, անեղծ, համարձակ, ազատ, ծանուցել, մաքուր, հայտնել, քաջ, անխառն, հաղորդել, զեկուցել, անբռնազբոսիկ, արի, կեղտոտ։

Հոմանիշ
Ազդարարել – ահազանգել, հայտարարել, ծանուցել, հայտնել, հաղորդել, զեկուցել։
Անապական – անարատ, անեղծ, մաքուր, անխառն։
Անբռնազբոսիկ – ազատ

Հականիշ
Վախկոտ – քաջ, արի, կտրիճ, անկաշկանդ, համարձակ
Բռնազբոսիկ – անբռնազբոսիկ
Անապական – կեղտոտ

Առաջադրանք 2. Անուղղակի խոսքը դարձնել ուղղակի

Սպարապետը քաղաքավարությամբ ասաց թագուհուն, որ նրա բարեսրտությունը իր համար մեծ առհավատչյա է։  Սպարապետը քաղաքավարությամբ ասաց թագուհուն․
-Ձեր բարեսրտությունը ինձ համար մեծ առհավատչյա է։

Տիկինը նամակը կարդալուց հետո հարցրերց, թե նա է տվել այդ միտքը Սամվելին։ Տիկինը նամակը կարդալուց հետո հարցրեց․
-Դու՞ք եք տվել այս միտքը Սամվելին։

Առաջադրանք 3. Մայրամուտ բառով կազմել ուղիղ և փոխաբերական իմաստով նախատասություններ․

Վաղեմի ընկերները արդեն մի քանի տարի է, ինչ միասին են դիմավորում մայրամուտը։
Պապիկը ասաց իր վերջին խոսքերը, կյանքի մայրամուտից առաջ։

Առաջադրանք 4. Կազմել 6 բարդ բառ՝ սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ․

Զբոսայգիհալչելայգեգործ
բաղձանքորսորդկարոտաբաղձ
դյուրությունվաճառքդյուրահալ
պարախումբկարոտելխմբանկար
շիղաձուկգործարանձկնորս
մրգատունկարիչմրգավաճառ
Անմաքուրաշխարհմաքրամաքուր
ամենաքնքուշցանքսքնքշասիրտ
կարմրադեղինսրտակեղեքդեղնակտուց
ալիքկտցելալեծուփ
աշունծփծփալաշնանացան
մոմակալմաքրելաշխարհակալ
Կարկուտծանրոցկարկտաբեր
ճարպագունդշղթայազերծգնդասեղ
արևմուտքմտաբերելարևազօծ
խնկածաղիկասեղնագործծաղկաշղթա
մարդկայինօծանելիքմարդամանուկ
գերակշռելհրաշամանուկծանրակշիռ
Ամսեամիսկշռաքարամսավճար
բարեկամհարվածայինբարեսիրտ
տավիղդեղաբույստավղահար
նախահաշիվուղտապանհաշվեկշիռ
դաշտամուկվճարովիմկնդեղ
ինձսրտակեղեքընձուղտ
Պտուղգաղութպտղակեր
խաղաղասերփրփուրսիրագին
սրբավայրկերակուրգաղութավայր
խրձադեզկարոտագինփրփրադեզ
բուժօգնությունբուրմունքատամնաբույժ
անուշսեղանատամանուշաբույր
Դաշտամուկաչագեղդաշանկար
դափնիգանգդափնեվարդ
մեկընդմիշտքաջվարդմշտագանգուր
ամենաուղիղգանգուրուղղաձիգ
հերարձակձգողությունգեղարձակ
մաշկելԽճանկարգանգամաշկ
Posted in Ճամփորդություն

Trip to Gyumri

This friday we went on a trip to Gyumri / Shirak Province. While we were on the bus going to our first stop we were listening to music and just having a good time. Then we finally reached our first stop. We stopped by a skiing place. And we skied and had fun. some of my friends fell while skiing we had a fun time, they laughed a lot. After that, we went to the place where we were to stay for 3 days. After everyone got their rooms and unpacked suitcases went to the restaurant to eat. After eating we rested a bit and everyone decided to meet up in one of the rooms to get to know each other better and to have fun which we did. After that, we had dinner and had a great night dancing and singing songs. The next day we went to a frozen lake which was very cool we also went to a church nearby and one of the villagers gave us information about the church and the village which was very interesting. The same day some of the students decided to try the extreme bridge because they thought it was cool I honestly was scared but I wanted to try as well but I didn’t dare in the end. The extreme bridge was bridge in the air with 2 people on the sides shaking and moving the bridge. Basically it was very cool some of the students came back after a couple of steps because they were scared. That same night we danced and sang again and had a good time. Sadly the next day was the last day that meant packing up and going back home . On our way back we stopped in Gyumri , entered a church, walked around the streets and took photos of the buildings. Then we went to eat at a bakery shop and went back to school. This trip was very fun.

Posted in Русский 9

22-26 февраля (Урок 1-2)

Упражнение 16 ( Практическая грамматика, сл.38)

а) Красивая роза-роза красива, сильный ветер-ветер силен, могучий дуб-дуб могуч, неуклюжий медведь-медведь неуклюж, ценный подарок-подарок ценен, грустный вид-вид грустен, вкусный пирог-пирог вкусен, прелестный вечер-вечер прелестен, ужасный случай-случай ужасен, добрый сосед-сосед добр, красивая игра-игра красива, простой ответ-ответ прост, правильное решение-решение правильно, популярный фильм-фильм популярен, известный артист-артист известен, готовая робота-робота готова.

б) Мед вкусен-вкусный мед, доклад краток-краткий доклад, пол гладок-гладкий пол, пух легок-легкий пух, конец близок-близкий конец, поступок хорош-хороший поступок, окно высоко-высокое окно, мужчина интересен-интересный мужчина, девушка великолепна-великолепная девушка.

Posted in Քիմիա 9

Համար մեկ նյութը Երկրագնդում `Ջուր

Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: 

 Լաբորատոր աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկականքիմիական ևօրգանոլեպտիկ  հատկություններըԼուծույթների պատրաստումըև  լուծված  նյութի   զանգվածայինմոլային բաժնիմոլայինկոնցենտրացիայի  որոշումը»:

Առաջադրանք

 1. Որո՞նք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Մաքուր ջուրը թափանցիկ հեղուկ է, չունի գույն և համ։ Ջրի պնդացման աստիճանը ընդունված է 0 C, իսկ եռման ջերմաստիճանը 100 C-ով։ Ջուրը ի տարբերություն մյուս նյութերի, չի ենթարկվում ֆիզիկայի և քիմիայի մի շարք օրենքների: Այն օժտված է անոմալ հատկություններով։ Ջրի անոմալ առանձնահատկություններից են ՝ եռման և հալման ջերմաստիճանները, որոնք ըստ քիմիայի և ֆիզիկայի օրենքների պետք է ցածր լինեին: Ջուրը պետք է եռար -70աստիճանում և պնդանար -90աստիճանում: Ջուրը միակ նյութն է Երկրի վրա, որ սովորական ջերմաստիճանի ու ճնշման պայմաններում միաժամանակ կարող է գտնվել երեք վիճակում ՝ պինդ, հեղուկ և գազային: Ջուրն օժտված է հիանալի հատկությամբ ՝ բարձր ջերմունակությամբ: Ջրի խտության փոփոխությունն է ջերմաստիճանի փոփոխությունից կախված: Հեղուկ վիճակում ջուրը չկարգավորված համակարգ է:

Առաջադրանք 2. Որո՞նք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ ռեակցիաների հավասարումները…

Ջուրը կայուն նյութ է, մինչև 1000աստիճան տաքացնելիս այն փոփոխության չի ենթարկվում: Ավելի բարձր ջերմաստիճաններում, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն և ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցության տակ քայքայվում է ՝ առաջացնելով ջրածին և թթվածին:

2H2O=2H2+O2

Ջուրը կարող է մասնակցել տարբեր քիմիական ռեակցիաների ՝ միացման, քայքայման, տեղակալման և փոխանակման: Ջուրը փոխազդում է պարզ և բարդ նյութերի հետ:

Ca+2H2O = Ca(OH)2 + H2
2K + 2H2O = 2KOH + H2
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2
Zn + 2H2 = ZnO + 2H2

Ջուրը և թթվային օքսիդները փոխազդում են առաջացնելով թթուներ;
SO2+H2O=H2SO4
N2O5+H2O=2HNO3

Առաջադրանք 3. Որո՞նք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…

Ջրի օրգանոլեպտիկ հատկություններից է ՝ գույնը, հոտը և համը։ Ջուրը դառնում է և՛ դառնահամ և՛ քաղցրահամ։ Ջուրը դառնահամ է դառնում կալցիումի (Ca) և մագնեզիումի (Mg) աղերը, իսկ ջրին դարձնում են քաղցրահամ կալիումի (K) և նատրիումի (Na) աղերը։ Խմելու է համարվում այն ջուրը, եթե գույնը թափանցիկ է և հոտ չի գալիս, չպետք է պարունակի հարյուրավոր մանրէներ և լինի քաղցրահամ։

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Առաջադրանք  5.  Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր… 

Ջուրը համարվում է խմելու, եթե գույնը թափանցիկ է, հոտ չի գալիս, 100 մանրէից ավել չպիտի պարունակի և պետք է լինի քաղցրահամ՝ կալիումական և նատրիումական հանքային աղեր:

Առաջադրանք   6.  Որո՞նք  են  ջրի    աղտոտման  պատճառները …

Ջրային օբյեկտների աղտոտման գլխավոր աղբյուրը արտադրական հոսքաջրերն են, որոնք թափվում են գետերը, լճերն ու ջրամբարները: Արդյունաբերական հոսքաջրերը շատ հաճախ աղտոտված են լինում նավթով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով, բարդ քիմիականմիացություններով և տաք հոսքաջրերով:

Առաջադրանք 7. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

m(NaHCo3)=8,4գ
m(H2O)=100գ
Cm(NaHCO3)= n(NaHCO3)/V(լուծույթ)=0,1մոլ/0,1լ=1մոլ/լ

1.Որոշել սովորական և ծանր ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

Mr(¹H2O)=Ar(H)x2+Ar(O)=1×2+16=18
Mr(²H2O)=Ar(H)x2+Ar(O)=2×2+16=20
Mr(³H218O)=Ar(H)x2+Ar(O)=3×2+18=6+18=24

2. Որոշել օրգանիզմում ջրի զանգվածը, եթե ջրի պարունակությունը կազմում է 80%

W(H2O)=80%
Զանգված – 55m(H2O)=55×80%/100%=44կգ
55-44=11կգ(սպիտակուց, ճարպ, ածխաջուր և այլ նյութեր)