Posted in English

My opinion on the survey

The survey was creative and clever. When I clicked o the link for the survey there was nothing there I was confused. The our teacher told us to click 2 times to show a box again confused . After wards I clicked 2 times and this cute small box showed up and I had to write my name and right the essay. It was interesting because after I wrote the essay it wrote publish and I clicked on it and it went I didn’t know what else do to I asked the teacher she told me to not worry that whatever I wrote was send to her . This is what I can say about the survey

Posted in Գրականություն 8

Պարսկական գրականություն (Օմար Խայամ)

Օմար Խայամ — 123։ Ծանոթացեք Օմար Խայամի ստեղծագործություններին։ Ընտրեք ժողովածուներից մեկը, ընդհանուր գիծ դուրս բերեք ստեղծագործություններից՝ մեջբերելով տողեր։ Համեմատեք Հ․Թումանյանի քառյակների հետ (օրինակներով)։ Ընթերցեք մի քառյակ և վերլուծեք այն։ Քառյակներից դուրս բերեք որևէ տող՝ ստեղծագործելու համար։

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Օմար Խայամը շատ հետաքրքիր մտածելակերպ ունի, որը ես շատ հավանցի: Նրա հիմնական թեման մարդու կյանքն է: Նա փորձում է ցույց տալ, որ մենք անիմաստ կյանքով ենք ապրում և մեր ժամանակը սխալ ենք օգտագործում: Շատերը կարող են մտածել, որ նա ամեն ինչ բարդացնել է ուզում և իր ստեղծագործություններում դատում է մարդկանց արարքները, բացի ըստ իս նա ճիշտ է:

Չեմ վախենում մահից բնավ,
ոչ էլ իմ բախտը անիծում,
Իսկ դրախտի ունայն հույսով երբևէ չեմ մխիթարվում:
Ինձ միայն կարճ մի ժամկետով տրված
հոգին հավերժական
Սահմանված օրը,
ճի՛շտ ժամին ետ կտամ ես՝ հոժարակամ:

Ըստ իս այս ստեղծագործութույունն ամենահետաքրքիրն էր, որովհետև այստեղ հեղինակը շատ հետաքրքիր փիլիսոփայություններ է անում: Գլխավոր իմաստը ինձ թվում է այն է, որ կյանքը անվերջ չէ, և պետք է դա ընդունել և հիշել: Եթե կյանքը այդքան կարճ է, ինչու իզուր ժամանակը վատնել:

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Օմար Խայամը և Հովհաննես Թումանյանը առանձնապես այքան չեն տարբերվում իրենց ստեղծագործական թեմաներով։ Նրանք երկուսի ստեղծագործությունների հիմը դված է կյանքի վրա։ Նրանք խոսում են աշխարհայացքներց տարբեր տարիքի և տարբեր մարդկանց մոտ։ Նրանց մեջ սակայն կա մի տարբերություն։ Հովհաննես Թումանյանը գրում է կարծես իր բացթողումների, իր կյանքի, իր անցկացրած օրերի մասին: ԻՍկ Օմար Խայամը գրում է ընդհանուր մարդկության մասին: