Posted in Գրականություն 11, Թարգմանություն

Ավետիք Իսահակյան բանաստեղծությունների թարգմանություններ

1. Սև Աչեր

Սև աչերեն շա՜տ վախեցիր․
էն մութ, անծեր գիշեր է,
Մութը ահ է, չարքեր շա՜տ կան,
Սև աչերը մի՛ սիրե...

	Տես՝ իմ սիրտս արուն-ծով է,
	էն չարքերը զարկեցին,
	էն օրվանեն դադար չունիմ,
	Սև աչերը մի՛ սիրե։

Սև աչերեն շա՜տ վախեցիր․
էն մութ, անծեր գիշեր է,
Մութը ահ է, չարքեր շա՜տ կան,
Սև աչերր մի՛ սիրե...

Թարգմանություն։ Black eyes

Do not trust black eyes, but fear them: —
    Gloom they are, and endless night.
Woes and perils lurking near them
    Love does not thou their gleaming bright!

In my heart a sea of blood wells,
    Called up by their cruel might,
No calm ever in that flood dwells
    Love does not thou their gleaming bright!

2. ԱՐԵՒՆ ԻՋԱՎ ՍԱՐԻ ԳԸԼԽՈՒ

Արևն իջավ սարի գըլխուն,
Դար ու դաշտում լույս չըկա.
Հավք ու թըռչուն մըտան խոր քուն, –
Ա˜խ, ինձ համար քուն չըկա:
Լուսնյակն ընկավ երթիկից ներս,
Կըշեռքն ելավ երկընքում,
Զով հովերն էլ մըթընշողես
Աստղերի հետ են զըրցում:
Սիրո՛ւն աստղե˜ր, անուշ հովե˜ր,
Յարըս ո՞ւր է` էս գիշեր.
Պարզ երկընքի նըխշուն աչե՛ր,
Յարիս տեսա՞ք էս գիշեր:
Լուսը բացվավ, դուռը բացվավ,
Ամպ ու զամպ է, – թոն կուգա.
Ալ ձին եկավ, անտեր եկավ,
Ա˜խ, յարս ո՞ւր է, տուն չի գա…

Թարգմանություն: The Sun Went Down

THE sun went down behind the hill,
    No light was on the lea,
The fowls and birds slept calm and still,
    But sleep came not to me.

The moon peeped in beneath the eaves,
    The Balance rose on high,
The fresh night-wind that stirred the leaves
    Spoke to the starry sky.

Ah, gentle winds and stars of light,
    Where is my love to-night?
Ye painted eyes of heaven so bright,–
    Saw you my love to-night?

Day dawned,–unbolted was our door:–
    The snowflakes whirled like foam,
’Tis cloud and storm, the wild winds roar
    Why comes my love not home?

3. ԴԱՐԴԸ ՍՐՏԻՍ


Դարդը սրտիս ճամփա ընկա,
Ու մարդ չուզեց հետս գար.
Ծո˜վ ջան, խո՛ր ծով, գիրկդ եկա,
Սրտիս ընկեր, սիրտ չկար:
Էս աշխարհում շա˜տ ման եկա,
Ժեռը գրկի ու լացի.
Ծո՛վ ջան, մե՛ծ ծով, գիրկդ եկա,
Ա˜խ, կարոտ եմ ծով սրտի:
Մեր սրտերով բացվենք իրար,
Տեսնենք ո՞ւմ մեջ շատ դարդ կա.
Ա˜խ, քու սիրտն էլ ինչքա˜ն դառն է,
Իմ սրտիս պես շա˜տ թույն կա …

Թարգմանություն։ Sorrow in my heart

I’ve made my way to my heart,
And man did not want to come with me.
̃ thou hast come into thy arms,
There was no heart in my heart.
I walked in the world ̃,
I wept and cried.
O Jehovah, my sea, I have come to your arms,
A ̃, I miss the heart of the sea.
Soon to bind the Devil, Satan,
Who is very spearish?
A ̃, how bitter your heart is ̃,
Like my heart there is ̃ poison.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s