Posted in Քիմիա 8

Գործնական աշխատանք

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմներիվալենտականության::                         1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, , NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 1.,2.

Ոչբևեռային կով. կապԲևեռային կով. կապԻոնային կապՄետաղական կապ

H2

HCl
NaClFe

O2

H2O,


N2
NH3


P4
CH4,


P4Պարզ նյութերԲարդ նյութեր

H2
HCl

O2

H2O
N2

NH3
P4
CH4
Fe
20191104_114353.jpg