Posted in Պատմություն 8

Առաջադրանք 2 մարտի 1-8

Հենրի-Ֆորդ-1-1132x670
  • Տալ «քաղաքացիական հասարակություն», «կուսակցություն»,  «ընդհանուր ընտրական համակարգ» հասկացությունների բացատրությունը:

Քաղաքացիական հասարակություն – Քաղաքացիական հասարակությունը տերմին է, որով բնորոշվում է հասարակության զարգացման որոշակի մակարդակ։ Համաքաղաքացիների միջև գոյություն ունեցող տնտեսական, մշակութային, իրավական և քաղաքական զարգացած փոխհարաբերություններով ժողովրդավարական հասարակություն է։ Այդ փոխհարաբերությունները, որպես կանոն, օրենքով պաշտպանված են պետական իշխանության մարմինների ուղղակի միջամտությունի։ Քաղաքացիական հասարակությունը բաց, պլյուրալիստականհասարակություն է։

Կուսակցություն – Որևէ դասակարգի կազմակերպվածության բարձրագույն ձևը հանդիսացող և նրա առավել ակտիվ մասը ներկայացնող քաղաքական կազմակերպություն, որը պաշտպանում է իր դասակարգի շահերը և ղեկավարում թշնամական դասակարգերի դեմ մղվող պայքարը:

Ընդհանուր ընտրական համակարգ – Առանձնացվում են ընտրական համակարգի մի քանի տեսակներ, որոնցից են՝

  1. համամասնական կամ պրոպորցիոնալ,
  2. մեծամասնական կամ մաժորիտար,
  3. խառը ընտրական համակարգեր։

Համամասնական ընտրական համակարգերի պայմաններում ընտրությունները անց են կազվում կուսակցական ցուցակներով։ Այս դեպքում ընտրողները իրենց ձայնը տալիս են առանձին կուսակցությունների և ըստ այդ ձայների տոկոսային հարաբերակցության կուսակցությունները տեղ են զբաղեցնում խորհրդարանում։ Գործում է համամասնական ընտրական համակարգի 2 տարբերակ։ Առաջինի դեպքում կուսակցություններն իրենք են ձևավորում իրենց ընտրացուցակները ըստ հերթականության։ Երկրորդ դեպքում ընտրողները հնարավորություն են ունենում որոշելու համամասնական ցուցակի հերթականությունը։ Այս քվեարկությունը կոչվում է ռեյտինգային կամ վարկանշային քվեարկություն, որի օգնությամբ որոշվում է ցուցակի մեջ գտնվող մարդկանց հեղինակությունը։ Հաջորդ ընտրական համակարգը մեծամասնական կամ մաժորիտար ընտրական համակարգն է։ Այս համակարգն ունի 2 տեսակ՝

  1. բացարձակ մեծամասնական,
  2. հարաբերական մեծամասնական։
  • Համեմատել պահպանողականների և ազատականների հիմնական գաղափարները:

Պահպանողականությունը առաջացել է արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում: Սկզբբնապես պահպանողականությունը համարյա նույնական էր հետադիմությանը: Պայքարում էր ինչպես հեղափոխական, այնպես էլ բարենորոգչական փոփոխությունների դեմ: Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում այն էապես փոխվեց: Հասարակության նորացման խնդրին մոտենում էր՝ ելնելով բանական չափանիշներից. պահպանելով դարերով կուտակված ազգային արժեքները, հասարակությունը վերակառուցել անընդհատ և աստիճանական բարենորոգումներով: Ազատականության գաղափարները սերտորեն առնչվում էր XVII-XVIII դդ. լայն տարածում գտած բնական իրավունքի տեսության հետ: Այն պահանջում էր հասարակական առաջադիմության հիմքում դնել մարդու, հասարակության և պետության շահերի համադրումը:

  • Հիմնավորեք կամ հերքեք, արդյոք համընդհանուր ընտրական համակարգը ժողովրդավարության  պարտադիր պայման է:

Կարծում եմ համընդհանուր ընտրական համակարգը ժողովրդավարության պարտադիր պայման է, քանի որ ժողովուրդը չի կարող վարել երկիրը, եթե նա իրավունք չունի ընտրելու, թե ով ղեկավարի իր երկիրը: Կարծում եմ, որ դա ոչ թե պարտադիր այլ ամենակարևոր պայմանն է, առաջնային, որովհետև ամենակարևոր հարցերից է, թե ով է ղեկավարում երկիրը, իսկ, թե ով կղեկավարի դա պետք է ընտրի ժողովուրդը, եթե իհարկե երկրում ժողովրդավարություն է:

Posted in Italian

NUMERI ORDINALI ԴԱՍԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ


առաջին
primo
երկրորդsecondo
երրորդterzo
չորրորդquarto
հինգերորդquinto
վեցերորդsesto
յոթերորդsettimo
ութերորդottavo
իներորդnono
տասերորդdecimo
տասնմեկերրորդundicesimo
տասներկուերորդdodicesimo
տասներեքերորդtredicesimօ
տասնչորսերրորդquattordicesimo
տասնհինգերորդquindicesimo
տասնվեցերորդsedicesimo
տասնյոթերորդdiciassettesimo
տասնութերորդdiciottesimo
տասնիներորդdiciannovesimo
քսաներորդventesimo
Posted in Italian

LA FAMIGLIA. (ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ)

FamigliaԸնտանիք
Parenteազգականներ
Parentela
Papà/Padreհայրիկ
Mamma/Madreմայրիկ
Genitoriծնողներ
Maritoամուսին
Moglieկին
Figlioորդի
Figliaդուստր
Figliastroխորթ տղա
Fratelloեղբայր
Sorellaքույր
Cuginoզարմիկ
Cuginaզարմուհի
Zioքեռի, հորեղբայր
Ziaհորաքույր, մորաքույր
Nipoteթոռնիկ
Nonnoպապիկ
Nonnaտատիկ