Posted in Գրականություն 10

Հասարակության մաս լինելը…

Հասարակության մաս լինելը տալիս է բազմաթիվ տարբեր առավելություններ. ոչ միայն նոր ընկերներ եմ ձեռք բերում, այլև հնարավորություն ունեք մասնակցելու այնպիսի գործողությունների, որոնք կարող եմ բարձրացնել  ինքնագնահատականը և արժեքի զգացում ապահովել ավելի լայն համայնքում: Հասարակության անդամակցությունը ուսանողներին տալիս է դասընթացների և սոցիալական կյանքի հավասարակշռություն:Երբ ընտրում եմ միանալ հասարակություն, կարևոր է հասկանալ, թե ինչու եմ հենց այդպես ուզում լինել այդ հասարակության մի մասը: Ինձ համար բազմաթիվ պատճառներ կան: Ես ոչ միայն ոգևորված եմ նոր ընկերներ ձեռք բերելով, այլև ցանկանում եմ լինել մի համայնքի մի մաս, որտեղ կկարողանայի գրկել և գնահատել փոքր, բայց նշանակալի դեր կատարելը ՝ սոցիալապես և հոգևորապես աջակցելով ուրիշներին, միևնույն ժամանակ բարելավելով իմ փոխանցելի հմտությունները:Բայց ես կհամաձայնվեմ հասարակության մեջ շատ կռիվներ են տեղի ունենում, և դա միշտ չէ, որ հաճելի է և ծիածան: ինչպես մենք ունենք շատ խնդիրներ, որոնք պետք է շտկենք, բայց ժամանակի ընթացքում կտեսնենք:

Posted in English

Homework — Frank R. Stockton «The Lady, or the Tiger?»

As you know, American writer Frank R. Stockton has left the ending of «The Lady, or the Tiger?» ambiguous to stimulate discussion among readers. You are not simply consumers of knowledge but you are also creators and you are not mere readers of this tale. Please write an interesting ending of the fairy tale and substantiate your argument.

  1. the tiger

So in my mind there are multiple endings. let me start with the possibility that the princess signaled the man to choose the door with the tiger. Let me tell you why she was jealous she liked him first and he was the first one that returned love to her. She would obviously be jealous if she saw him with another women. Keep in mind that he was the most handsome man in town and they brought the most beautiful women in town. It would be a pain for the princess to see him with another women. In my mind she would rather see him dead then with someone else.

2. The women

The second possibility would be that the princess signaled the man to the women.Yes she loved him. But if she loved him that means she wouldn’t want to see him dead she would rather see him alive with another women. Of course she would be heart broken at least she knows that his right in front of her . Plus they might even meet if thing don’t go well with the women.

3. Plot twist

I feel like this story needs a plot twist. Such as the princess singled him to the right door but in the door is nothing his free and he would run away and be with the princess. Because she couldn’t see him dead nor with another women. She would rather run away with her lover.

Posted in English

About myself

Hey im Arax and im going to be telling you about myself. I have been here in the school for 3 years i think(sorry i dont know math). anyways its pretty interesting to see the difference between what i write about myself every year. Now let me talk about this year me . So my hobbies are sports, singing, drawing , sewing and more…

from instruments i am currently learning the drums and the electric guitar but i used to play multiple instruments such as the piano, violin and the flute but i hated all of them. The things im really into right now are fashion, making a band , murder cases and other stuff.

when i grow up i wanna become a fashion designer tho my first option was a homicide detective. btw i am a leo. thank you for reading this