Posted in English

About myself (formally)

Hello my name is Arax Kalijain . I am 15 years old . I have been a formal student in Bleyan for 3 years now . My hobbies are singing , sewing , drawing and more. I play the electric guitar and i am learning how to play the drums tho i have learned to multiple instruments such as the flute, the piano and the violin. My dream is to become a fashion designer but that wasn’t my first choice. My first choice is to become a homicide detective. Im very interested in making jewelry , art , murder cases and more. I love languages and i often see that i learn them very quickly. I am now putting myself a goal so i can learn Japanese. I am also very interested in cultures they are interesting to me to see how different they are from Armenians. I am also enjoy playing video games . I love playing them on my free time. One of my favorite games are call of duty and horizon zero dawn. At the moment i am playing zelda skyward sword. I also love reading i am currently reading the novel “only time will tell” by Jeffrey Archer . I already have 3 of the 6 novels and i love it and i would recommend. I would also recommend the catch of the rye . Well thats what i can tell you about myself

Posted in Էկոլոգիա

Կղզի

«Կղզի» մուլտֆիլմի վերլուծություն

Տեսահոլովակը սկսվում է մի մարդու հետ, ով օգնության կարիք ունի և մնացել է օվկիանոսի կենտրոնում գտնվող մի փոքրիկ կղզում: Կղզում արմավենի կար մեջտեղում, և նա ժամերով նստում էր ծառի տակ: Մի քանի ժամ անց նավերն անընդհատ անցնում էին, բայց նրան չէին օգնում: Մարդիկ անընդհատ իջնում ​​էին նավերից և հարցազրույց վերցնում նրանից, այնուհետև հեռանում։ Ուրիշ մարդիկ եկան և կտրեցին արմավենին, և նա լաց եղավ դրա համար, բայց հետո ավելի վատ բան տեղի ունեցավ: Այլ մարդիկ եկան և նկատեցին, որ փոքրիկ կղզու տակ նավթ կա, և նրանք վերցրին ամբողջ նավթը իրենց մեքենաներով, և նավթը սկսեց լցվել օվկիանոս: Այժմ փոքրիկ մարդը ոչինչ չուներ: Հետո մեկ այլ փոքրիկ մարդ եկավ փայտով, և նա օգնեց նրան լողալ, և նրանք լողացին ՝ դեպի ապահով տեղ: Այս պատմությունն ավելի խոր իմաստ ունի: Փոքրիկ մարդը սովորական մարդիկ են, կղզին և արմավենին երկիր է: Արմավենին կտրելը և կղզու ոչնչացումը հիանալի միջոց է ցույց տալու, թե ինչպես են տարբեր նորարարությունները ոչնչացնում երկիր մոլորակը: Այս տեսանյութը մեզ սովորեցնում է մաքուր պահել մեր շրջապատը և ավելի լավ հոգ տանել երկիր մոլորակի մասին:

Posted in English

Doctor Death

Dr. Harold Shipman was a British physician who became notoriously known as Dr. Death when he was arrested for the murder of more than 200 people. He was a married man and had a family of five. No one could have thought a man with such a regular life could commit such heinous acts while being a doctor. Shipman never got along with his doctor colleagues as they did not like his over-confident and arrogant behavior.

In 1972, Shipman started practicing medicine. He killed around 71 of his patients while working as a junior doctor at Donnybrook practice. His target was old women. However, he also killed a lot of men. In the 1980s, Dr. Shipman became a general practitioner, and the number of murders doubled. He killed 215 patients while working as a GP in Hyde. In 1993, he established his clinic at 21 Market Street and continued killing people.

In 1998, Shipman killed his final victim, Mrs. Grundy. The daughter of the last victim, Kathleen Grundy, refused to cremate her mother and pressed charges against Shipman for not only killing her mother but also trying to tamper with Mrs. Grundy’s will. The victim’s body was sent for an autopsy that revealed Dr. Shipman had injected her with pharmaceutical-grade heroin called diamorphine and killed her. Shipman was arrested and sentenced to life in prison.

On January 13, 2004, Shipman committed suicide by hanging himself in his cell. He never confessed to any of his crimes.